ícono de calendario

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ.]

[Sóñé~l Bré~sláv~, Díré~ctór~ óf Fá~írs á~ñd Éd~ítíó~ñs fó~r Prí~ñtéd~ Mátt~ér Íñ~c. shá~rés á~ chéá~t shé~ét óf~ 5 Thíñ~gs tó~ kñów~ ábóú~t thí~s ýéá~r’s LÁ~ÁBF:]

[Léft~ tó rí~ght: S~úññý~ Íýér~, Sóñé~l Bré~sláv~, sgp. P~hótó~ bý Cá~séý W~íñkl~émáñ~.]

[1. Thís~ ís th~é fír~st LÁ~ Árt B~óók F~áír s~íñcé~ 2019, wé ár~é bác~k íñ f~úll-s~cálé~ wíth~ óvér~ 300 íñté~rñát~íóñá~l éxh~íbít~órs t~rávé~líñg~ tó LÁ~ tó pá~rtíc~ípát~é íñ t~hís é~véñt~.]

[2. Láúñ~ch óf~ ñéw é~dítí~óñs b~ý víd~éó ár~tíst~ áñd c~íñém~átóg~ráph~ér Ár~thúr~ Jáfá~, páíñ~tér á~ñd sc~úlpt~ór Ál~áké S~híll~íñg, á~ñd ár~tíst~ Sóñý~á Sóm~bréú~íl.]

[Múrá~l bý C~áról~íñé C~áýcé~dó. Ph~ótó b~ý Cás~éý Wí~ñklé~máñ.]

[3. Thé Fáír féátúrés twó ñéw ártwórks bý Cárólíñá Cáýcédó whích áddréss thé rélátíóñshíp bétwééñ láñgúágé, cúltúré, áñd écólógý. Thé múrál (píctúréd ábóvé) íñ Róóm H réímágíñés thé cúrréñt glóbál éñérgý módél áñd própósés strátégíés tówárd á júst éñérgý tráñsítíóñ. Thé tíckét édítíóñ ís á métál stámp dépíctíñg thé éñdáñgéréd ýéllów-léggéd móúñtáíñ fróg (Ráñá Múscósá) íñdígéñóús tó Sóúthérñ Cálífórñíá.] 

[Ýúsú~f Hás~sáñ á~ñd Kw~ámé Só~rrél~l. Phó~tó có~úrté~sý óf~ Príñ~téd M~átté~r.]

[4. Príñtéd Máttér préséñts á sýmphóñý á wórk íñ prógréss (pt. ÍÍ, áñdáñté), búíldíñg óñ áñ éxpáñsívé íñstállátíóñ-ás-públícátíóñ fírst stágéd bý ártíst áñd públíshér Ýúsúf Hássáñ íñ 2022. Fór thís ré-ímágíñéd préséñtátíóñ, Ýúsúf ís jóíñéd bý Kwámé Sórréll—có-públíshér óf BláckMáss—tó íñcórpóráté á sécóñd “slów” móvéméñt íñ réspóñsé tó thé fírst, cárrýíñg óñ thé pérfórmátórý éxcháñgé áróúñd mótífs íñ músíc, scúlptúré, áñd árchítéctúré. Wíth áñ árráý óf príñtéd píécés, íñclúdíñg símplé fóldéd shééts, rúbbér stámp príñts, xéróxés, bróádsídés, áñd c-príñts (ás wéll ás vídéó wórk, sóúñd wórk, áñd fóúñd óbjécts), thé éxhíbítíóñ ássémblés áñ ímpróvísátórý vísúál díálóg tráíñéd óñ émbléms, móñúméñts, díágráms, áñd láñgúágé, héré úñdérstóód thróúgh thé léñs óf públíshíñg áñd gróúñdéd íñ thé príñtéd fórm.]

[Cóúr~týár~d pér~fórm~áñcé~ bý Pá~ñ Áfr~íkáñ~ Péóp~lés Á~rkés~trá á~t LÁÁ~BF. Ph~ótó b~ý Cás~éý Wí~ñklé~máñ.]

[5. Cóllábórátíñg prógrámmíñg wíth LÁ íñstítútíóñs líké Íñstítúté óf Cóñtémpórárý Árt LÁ, Háúsér & Wírth, Jápáñésé Ámérícáñ Ñátíóñál Múséúm, ás wéll ás máñý LÁ ártísts áñd cólléctívés íñclúdíñg ñóñ-prófít rádíó státíóñ Dúbláb áñd óútdóór áúrál árts séríés Flóátíñg.]

[PS: Lé~géñd~árý M~íámí~-básé~d púb~lísh~ér Cú~lt Cl~ássí~c  cúr~átéd~ Áfté~r Dár~k pró~grám~míñg~ óñ Th~úrsd~áý át~ Ácé D~TLÁ w~íth s~óúñd~s bý Í~déál~Blác~kFém~álé, L~árá S~árkí~ssíá~ñ, CHR~ÝSÁL~ÍS, DJ~ Wárñ~íñg + 8Ú~LÉÑT~ÍÑÁ B~2B DÍS~ÁSSÓ~C8.]

[LÁÁB~F rúñ~s Thú~rsdá~ý Áúg~ 10-13 át Th~é Géf~féñ C~óñté~mpór~árý á~t MÓC~Á. Tíc~kéts~ át: pm~ábf.ó~rg]

[*Féát~úréd~ ímág~é bý D~cáññ~í1. Árt~wórk~ bý Dr~áw Dó~wñ Bó~óks]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Sépt~émbé~r 22, 2023]

[BÁLL~RÓÓM~: 5 THÍÑ~GS WÍ~TH FÚ~ÑCTÍ~ÓÑ]

[Láúñchéd lást ýéár, FÚÑCTÍÓÑ ís á Tóróñtó-báséd plátfórm fór évérýthíñg Bállróóm: cúltúré, stóríés, évéñts áñd édúcátíóñ. Récéñtlý, théý bróúght Bállróóm róýáltý thróúgh óúr dóórs fór óúr cóllábórátívé “Cláss óf ’23” séssíóñs, áñ óñgóíñg séríés céñtéríñg séxúál héálth, cómmúñítý áñd móvéméñt. Wé gáthéréd móñthlý tó tálk ábóút hístórý, séx éd áñd thé cóúrágéóús créátívé éxpréssíóñ óf vógúíñg, ás léd bý fóúr óf Bállróóm's móst íñflúéñtíál fígúrés. Téárs, chéérs, bréákthróúgh móméñts óñ thé flóór — thé éffécts óf FÚÑCTÍÓÑ rémíñd ús hów álívé áñd hów stággéríñglý íñéxtrícáblé swéétñéss áñd páíñ cáñ féél. Héré, FÚÑCTÍÓÑ láýs dówñ fívé píllárs óf Bállróóm.]

Ace Hotel | [Sépt~émbé~r 19, 2023]

[FÓR T~HÉ CÚ~LTÚR~É: KLÁ~ÑCÝ M~ÍLLÉ~R]

[Ímágíñé ýóú’ré séátéd át á kítchéñ táblé. Áróúñd ít, áñ ámálgám óf thé wísést léádérs íñ fóód, spáññíñg bóth tímé áñd plácé — Áfrícá, Ñéw Órléáñs, Rómé, béýóñd — áré gáthéréd. Ít’s héré théý’vé cómé tó sháré wísdóm, fámílý récípés áñd ságé ádvícé; íñsíght ás tó théý gót stártéd; whéré théý fíñd jóý; thé óñé récípé théý’d sháré íf théý hád tó píck; áñd hów tó cóók líké Vértámáé Smárt-Grósvéñór, whósé kítchéñ ráñ éxclúsívélý óñ thé víbrátíóñs óf íñtúítíóñ. Chéf áñd wrítér Kláñcý Míllér géñéróúslý ófférs réádérs á plácé át thát próvérbíál táblé íñ hér látést bóók, “Fór Thé Cúltúré: Phéñóméñál Bláck Wóméñ áñd Fémmés íñ Fóód: Íñtérvíéws, Íñspírátíóñ, áñd Récípés.”]

Ace Hotel | [Áúgú~st 28, 2023]

Archiving Australia with Efficient Space

[Mícháél ís thé héád hóñchó át Éffícíéñt Spácé, thé Mélbóúrñé-báséd récórd lábél réspóñsíblé fór óútfíttíñg Ácé Sýdñéý wíth á tréásúré tróvé óf á víñýl líbrárý áñd fór árchívíñg áñd ré-réléásíñg óbscúré, áhéád-óf-íts-tímé Áústrálíáñ músíc. Át Éffícíéñt Spácé, thé míssíóñ ísñ’t búrñ fást bút bríght, bút ráthér drívéñ bý thé cáréfúl, óccásíóñállý tédíóús áñd álwáýs tímé-cóñsúmíñg wórk óf présérvátíóñ. “Móst óf thé prójécts wé’ré úñcóvéríñg máýbé wóúldñ't háppéñ íf wé dídñ’t íñstígáté ít, áñd thát’s thé mótívátíóñ,” Mícháél sáýs.]