ícono de calendario

Artist In Residence

[Whát~ ís Á¡~R¿]

[Ácé Hótél’s Ártíst íñ Résídéñcé prógrám ís thé émbódíméñt óf óúr déép cóñvíctíóñ thát ártísts délívér ús á crítícál léñs thróúgh whích tó úñdérstáñd thé wórld áñd óúrsélvés. Óñ á qúártérlý básís, áñd cúrátéd íñ pártñérshíp wíth créátívé cólléctívés áñd árt íñstítútíóñs thát íñspíré ús, wé íñvíté ártísts ácróss thé glóbé tó túrñ óñé óf óúr hótél róóms íñtó théír stúdíó fór á móñth. Gívéñ tímé áñd spácé tó créáté, thé ártíst’s résúltáñt bódý óf wórk ís théñ éxhíbítéd ór shówcáséd át Ácé áñd sháréd wíth thé públíc.]

[Síñcé thé íñcéptíóñ óf thé Ártíst Íñ Résídéñcé prógrám íñ 2014, pártícípáñts hávé íñclúdéd Áñtóñíá Kúó, Mórgáñ Párkér, Jásóñ Póláñ, Cálí Thórñhíll DéWítt, Wíllíám Pówhídá, Chrístíáñ Jóý, Ñíck Zíññér, Cólbý Bírd, Jámíllá Ókúbó, Kéñzó Míñámí áñd Káñdís Wíllíáms.]

[Íñtr~ódúc~íñg ó~úr Á¡~R cúr~átór~íál p~ártñ~érs.]

[Fórt~ Máké~rs | Br~óókl~ýñ]

[FÓRT MÁKÉRS ís á Ñéw Ýórk Cítý-báséd stúdíó wíth á múltídíscíplíñárý áppróách tó cóñtémpórárý árt, fúrñítúré, stágé áñd pródúct désígñ. FÓRT MÁKÉRS ófférs úñíqúé cólléctíóñs óf fúrñítúré, líghtíñg áñd áccéssóríés, ás wéll ás ártíst cóllábórátíóñs, désígñ pártñérshíps, stágé áñd íñtéríórs. Thróúgh cóññéctíñg créátívés ácróss díscíplíñárý bóúñdáríés áñd séárchíñg fór á cúrátéd cómmóñálítý íñ théír práctícés, FÓRT MÁKÉRS créátés átmósphérés fór pártícípáñts tó díscóvér thé úñéxpéctéd. FÓRT MÁKÉRS wás fóúñdéd bý Ñáñá Spéárs, Ñóáh Spéñcér áñd Ñáómí Clárk íñ 2008.]

[Géís~áí | Ký~ótó]

[Révívéd bý Tákáshí Múrákámí’s Káíkáí Kíkí Gállérý, GÉÍSÁÍ scóúts áñd cúrátés émérgíñg ártístíc táléñt thróúgh íts árt cómpétítíóñ. Thé cómpétítíóñ wás créátéd tó állów ýóúñg ártísts fróm á wídé ráñgé óf báckgróúñds shów théír wórk tó ñéw áúdíéñcés. GÉÍSÁÍ hás láúñchéd thé cáréérs óf máñý ártísts whó hávé góñé óñ tó gáíñ sígñífícáñt súccéss áñd áccláím fróm gálléríés áñd íñstítútíóñs íñtérñátíóñállý. Káíkáí Kíkí Gállérý, lócátéd íñ Tókýó, hás bééñ díscóvéríñg, ñúrtúríñg, áñd máñágíñg ártísts fór thé pást 20 ýéárs.]

[LÁÑD~ (Lós Á~ñgél~és Ñó~mádí~c Dív~ísíó~ñ) | Lós~ Áñgé~lés] 

[LÁÑD (Lós Áñgélés Ñómádíc Dívísíóñ) ís á ñóñprófít árts órgáñízátíóñ cómmíttéd tó préséñtíñg síté-réspóñsívé prójécts íñ thé públíc sphéré thróúghóút Lós Áñgélés áñd béýóñd. LÁÑD bélíévés thát áll péóplé désérvé thé óppórtúñítý tó éxpéríéñcé íññóvátívé cóñtémpórárý árt íñ théír évérýdáý éxístéñcé, tó éñháñcé théír qúálítý óf lífé áñd wáýs óf thíñkíñg ábóút théír cómmúñítý. Íñ túrñ, ártísts désérvé thé óppórtúñítý tó réálízé prójécts íñ thé públíc réálm, úñsúppórtéd thróúgh trádítíóñál íñstítútíóñs. LÁÑD bríñgs cóñtémpórárý árt óútsídé óf thé wálls óf múséúms áñd gálléríés, íñtó óúr sháréd públíc spácés áñd úñíqúé sítés.]

[Máté~ríál~ Íñst~ítút~é | Ñéw~ Órlé~áñs]

[Mátéríál Íñstítúté ís á ñóñprófít árts céñtér íñ Ñéw Órléáñs’ 9th Wárd próvídíñg résóúrcés tó á ñéw géñérátíóñ óf Ñéw Órléáñs ártísts. Mátéríál Íñstítúté ís á léárñíñg éñvíróñméñt thát sérvés ás á spácé fór cómmúñítý, créátívé éxpéríméñtátíóñ áñd éxpréssíóñ íñ thé fíélds óf músíc, fáshíóñ áñd cómmúñítý gárdéñíñg.]

[Pérf~órmá~ñcé S~pácé~ Ñéw Ý~órk | Ñ~éw Ýó~rk]

[Óvér thé lást 40 ýéárs, Máñháttáñ-báséd Pérfórmáñcé Spácé Ñéw Ýórk hás bééñ própéllíñg cúltúrál, théórétícál áñd pólítícál díscóúrsé fórwárd. Fútúrítý áñd wórld-búíldíñg cóññéct thé íñtérdíscíplíñárý wórks théý préséñt — wórks thát díssólvé thé bórdérs óf pérfórmáñcé árt, dáñcé, théátér, músíc, vísúál árt, póétrý áñd prósé, rítúál, ñíghtlífé, fóód, fílm áñd téchñólógý, sháttéríñg ártístíc áñd sócíál ñórms álíké.]

[Ñó)óñ~é. Árt~ Hóús~é | Pál~m Spr~íñgs~]

[Ñó)óñé. Árt Hóúsé ópérátés ás á flúctúátíñg cólléctíóñ óf ártísts créátíñg áppróácháblé móvéméñt-báséd ártístíc éxpéríéñcés léd bý Chrís Émílé. Úsíñg á múltídíscíplíñárý áppróách, Ñó)óñé. Árt Hóúsé ís dédícátéd tó créátíñg óppórtúñítíés fór ártístíc cóllábórátíóñ, búíldíñg áúdíéñcés fór thé árts áñd próvídíñg léárñíñg óppórtúñítíés. ÑÓÁH hás cóllábórátéd wíth ñótáblé íñstítútíóñs súch ás thé Géttý Céñtér, SÁÍÑT HÉRÓÑ, Háúsér & Wírth áñd Réfíñérý 29.]

[Réth~íñká~blé | S~ýdñé~ý]

[Réthíñkáblé ís á cértífíéd B Córp sócíál íññóvátíóñ cólléctívé thát wórks ácróss ímpáct, plácémákíñg áñd stórýtéllíñg. Théý fútúré-próóf órgáñízátíóñs bý fíñdíñg thé íñtérséctíóñ óf grówth áñd pósítívé cómmúñítý áñd éñvíróñméñtál ímpáct áñd túrñ íññóvátívé strátégíés íñtó óútcómés-drívéñ íñítíátívés. Réthíñkáblé’s míssíóñ ís tó fórgé á ñéw, régéñérátívé écóñómý.]

[Ímág~és Fé~stív~ál | Tó~róñt~ó]

[Ímágés Féstívál ís á plátfórm fór thé éxhíbítíóñ áñd díscóúrsé óf íñdépéñdéñt fílm áñd médíá árt. Créátéd íñ 1987 ás thé óñlý áltérñátívé fílm féstívál íñ Tóróñtó át thé tímé, Ímágés hás spéñt thé lást 36 ýéárs préséñtíñg médíá wórks thát áré chálléñgíñg íñ théír fórm áñd cóñtéñt. Thé féstívál shówcásés thé íñtérséctíóñ óf émérgíñg áñd éstáblíshéd práctícés, áñd íñvítés ópéñ crítícál díálógúé íñ thé fílm áñd médíá árts cómmúñítý áróúñd thé pólítícál hístóríés óf móvíñg ímágé pródúctíóñ, dístríbútíóñ, éxhíbítíóñ áñd répréséñtátíóñ.]