ícono de calendario

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ.]

[Sóñé~l Bré~sláv~, Díré~ctór~ óf Fá~írs á~ñd Éd~ítíó~ñs fó~r Prí~ñtéd~ Mátt~ér Íñ~c. shá~rés á~ chéá~t shé~ét óf~ 5 Thíñ~gs tó~ kñów~ ábóú~t thí~s ýéá~r’s LÁ~ÁBF:]

[Léft~ tó rí~ght: S~úññý~ Íýér~, Sóñé~l Bré~sláv~, sgp. P~hótó~ bý Cá~séý W~íñkl~émáñ~.]

[1. Thís~ ís th~é fír~st LÁ~ Árt B~óók F~áír s~íñcé~ 2019, wé ár~é bác~k íñ f~úll-s~cálé~ wíth~ óvér~ 300 íñté~rñát~íóñá~l éxh~íbít~órs t~rávé~líñg~ tó LÁ~ tó pá~rtíc~ípát~é íñ t~hís é~véñt~.]

[2. Láúñ~ch óf~ ñéw é~dítí~óñs b~ý víd~éó ár~tíst~ áñd c~íñém~átóg~ráph~ér Ár~thúr~ Jáfá~, páíñ~tér á~ñd sc~úlpt~ór Ál~áké S~híll~íñg, á~ñd ár~tíst~ Sóñý~á Sóm~bréú~íl.]

[Múrá~l bý C~áról~íñé C~áýcé~dó. Ph~ótó b~ý Cás~éý Wí~ñklé~máñ.]

[3. Thé Fáír féátúrés twó ñéw ártwórks bý Cárólíñá Cáýcédó whích áddréss thé rélátíóñshíp bétwééñ láñgúágé, cúltúré, áñd écólógý. Thé múrál (píctúréd ábóvé) íñ Róóm H réímágíñés thé cúrréñt glóbál éñérgý módél áñd própósés strátégíés tówárd á júst éñérgý tráñsítíóñ. Thé tíckét édítíóñ ís á métál stámp dépíctíñg thé éñdáñgéréd ýéllów-léggéd móúñtáíñ fróg (Ráñá Múscósá) íñdígéñóús tó Sóúthérñ Cálífórñíá.] 

[Ýúsú~f Hás~sáñ á~ñd Kw~ámé Só~rrél~l. Phó~tó có~úrté~sý óf~ Príñ~téd M~átté~r.]

[4. Príñtéd Máttér préséñts á sýmphóñý á wórk íñ prógréss (pt. ÍÍ, áñdáñté), búíldíñg óñ áñ éxpáñsívé íñstállátíóñ-ás-públícátíóñ fírst stágéd bý ártíst áñd públíshér Ýúsúf Hássáñ íñ 2022. Fór thís ré-ímágíñéd préséñtátíóñ, Ýúsúf ís jóíñéd bý Kwámé Sórréll—có-públíshér óf BláckMáss—tó íñcórpóráté á sécóñd “slów” móvéméñt íñ réspóñsé tó thé fírst, cárrýíñg óñ thé pérfórmátórý éxcháñgé áróúñd mótífs íñ músíc, scúlptúré, áñd árchítéctúré. Wíth áñ árráý óf príñtéd píécés, íñclúdíñg símplé fóldéd shééts, rúbbér stámp príñts, xéróxés, bróádsídés, áñd c-príñts (ás wéll ás vídéó wórk, sóúñd wórk, áñd fóúñd óbjécts), thé éxhíbítíóñ ássémblés áñ ímpróvísátórý vísúál díálóg tráíñéd óñ émbléms, móñúméñts, díágráms, áñd láñgúágé, héré úñdérstóód thróúgh thé léñs óf públíshíñg áñd gróúñdéd íñ thé príñtéd fórm.]

[Cóúr~týár~d pér~fórm~áñcé~ bý Pá~ñ Áfr~íkáñ~ Péóp~lés Á~rkés~trá á~t LÁÁ~BF. Ph~ótó b~ý Cás~éý Wí~ñklé~máñ.]

[5. Cóllábórátíñg prógrámmíñg wíth LÁ íñstítútíóñs líké Íñstítúté óf Cóñtémpórárý Árt LÁ, Háúsér & Wírth, Jápáñésé Ámérícáñ Ñátíóñál Múséúm, ás wéll ás máñý LÁ ártísts áñd cólléctívés íñclúdíñg ñóñ-prófít rádíó státíóñ Dúbláb áñd óútdóór áúrál árts séríés Flóátíñg.]

[PS: Lé~géñd~árý M~íámí~-básé~d púb~lísh~ér Cú~lt Cl~ássí~c  cúr~átéd~ Áfté~r Dár~k pró~grám~míñg~ óñ Th~úrsd~áý át~ Ácé D~TLÁ w~íth s~óúñd~s bý Í~déál~Blác~kFém~álé, L~árá S~árkí~ssíá~ñ, CHR~ÝSÁL~ÍS, DJ~ Wárñ~íñg + 8Ú~LÉÑT~ÍÑÁ B~2B DÍS~ÁSSÓ~C8.]

[LÁÁB~F rúñ~s Thú~rsdá~ý Áúg~ 10-13 át Th~é Géf~féñ C~óñté~mpór~árý á~t MÓC~Á. Tíc~kéts~ át: pm~ábf.ó~rg]

[*Féát~úréd~ ímág~é bý D~cáññ~í1. Árt~wórk~ bý Dr~áw Dó~wñ Bó~óks]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Fébr~úárý~ 12, 2024]

[SÓÝ S~ÁÚCÉ~, LÍKÉ~ Á FÍÑ~É WÍÑ~É]

[Érí Míýágí áñd Míkí Ñómúrá stártéd Bróóklýñ-báséd Jápáñésé cóñdíméñt cómpáñý Cábí Fóóds íñ 2022 fór múltítúdé réásóñs. Óñé, théír lóvé óf á réállý góód móld cálléd kójí. Twó, tó sháré thé Jápáñésé hómé cóókíñg théý gréw úp óñ áñd íts íñhéréñt émphásís óñ flávór áñd frésh íñgrédíéñts. Áñd tó déstróý thé ídéá óf Jápáñésé cóñdíméñts thát “júst sít théré.” Láúñchíñg wíth á ýúzú víñégár, dáshí sóý sáúcé áñd sáñshó péppércórñ mísó — áll sóúrcéd fróm smáll, régíóñál pródúcérs — Cábí cóñdíméñts fócús óñ Jápáñésé-spécífíc flávórs thát gó wíth áñýthíñg: kálé, chíckéñ, váñíllá ícé créám.]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]