ícono de calendario

[Í LÓV~É ÝÓÚ~ LÍKÉ~ MÍRR~ÓRS D~Ó: CÓÝ~ÓTÉ P~ÁRK]

I LOVE YOU LIKE MIRRORS DO: COYOTE PARK promo

[“Ít’s ñ~ót óf~téñ ý~óú éñ~tér á~ músé~úm sp~ácé w~héré~ ýóú s~éé tr~áñs p~éópl~é dép~ícté~d bý t~ráñs~ péóp~lé,”] 

[Lós Á~ñgél~és bá~séd á~rtís~t Cóý~óté P~árk (h~é/thé~ý) ís b~úzzí~ñg wí~th éñ~érgý~, próc~éssí~ñg th~é réc~éñt ó~péñí~ñg óf~ Cóýó~té Pá~rk: Í L~óvé Ý~óú Lí~ké Mí~rrór~s Dó, t~héír~ éxhí~bítí~óñ óñ~ víéw~ thró~úgh J~úlý 2023 í~ñ Ñéw~ Ýórk~ Cítý~ át th~é Lés~líé-L~óhmá~ñ Mús~éúm ó~f Árt~.] 

[Á mírróréd íñstállátíóñ mééts víéwérs ás á párt óf thé éxhíbítíóñ áñd Párk ís próbíñg á lévél óf íñqúírý áróúñd thé éxpéríéñcé óf thát sélf-réfléctíóñ, “Whát dóés ít méáñ fór tráñs bípóc, hów ís ít fór áll óf ús, béíñg áblé tó ñót hávé áccéss tó spácés whéré óúr lóvé ís célébrátéd¿”]

[Íñtó~ Mé, Có~ýóté~ Párk~. Cóúr~tésý~ óf Lé~slíé~-Lóhm~áñ Mú~séúm~ óf Ár~t]

[“Ít wá~s só p~récí~óús g~óíñg~ báck~, dúrí~ñg th~é púb~líc ó~péñí~ñg,” ré~cáll~s Pár~k, “Séé~íñg c~óúpl~és ló~ókíñ~g át t~hé ím~ágés~ tógé~thér~ áñd b~éíñg~ réfl~écté~d.”] 

[Í LÓV~É ÝÓÚ~ LÍKÉ~ MÍRR~ÓRS D~Ó cóñ~véýs~ á lév~él óf~ ópéñ~ñéss~, sóft~ñéss~ áñd í~ñtím~ácý. C~óllá~bórá~tívé~ wórk~s féá~túrí~ñg á c~óñst~éllá~tíóñ~ óf Pá~rk’s c~lósé~st ch~óséñ~ fámí~lý, fr~íéñd~s áñd~ lóvé~rs dé~píct~éd íñ~ íñtí~máté~ mómé~ñts, s~élf-p~órtr~áíts~, áúdí~ó réc~órdí~ñgs.]

[“Hów d~ó Í — íñ~ áñ ár~t shó~w — útí~lízé~ thís~ téñd~ér mó~méñt~ tó dé~fý á w~órld~ thát~ dóés~ñ’t wá~ñt th~át tó~ éxís~t fór~ ús¿” P~árk á~sks.]

[Á 2Spírít, Íñdígéñóús (Ýúrók) Kóréáñ-Ámérícáñ tráñsgéñdér ártíst ráíséd íñ Háwáí’í, théý óftéñ dépíct íñtérpérsóñál rélátíóñshíps wíth théír kíñ íñ fólíágé áñd íñtéríór spácés. Útílízíñg sélf pórtráítúré ás á módé óf cóllábórátíóñ, Párks ímágés sháré móméñts wíth fríéñds áñd íñtímáté pártñérs. Párk’s práctícé céñtérs qúéér lóvé, cómmúñítý, áñd tráñs fútúrés.]

[Thé éxhíbít íñáúgúrátés thé Íñtérvéñtíóñs séríés át LLMÁ whích éñgágés qúéér ártísts áñd cúltúrál pródúcérs tó dívé íñtó LLMÁ’s éxtéñsívé cólléctíóñ áñd créátívélý préséñt théír réséárch, búíldíñg ñéw ñárrátívés áñd íñtérprétátíóñs fróm dívérsé súbjéctívítíés.]

[Sécr~ét Có~vé wí~th bó~ñés C~óýót~é Pár~k.
Cóú~rtés~ý óf L~éslí~é-Lóh~máñ M~úséú~m óf Á~rt]

[Thé séléctíóñ óf récórdéd áúdíó mémóríés éñtítléd “Áñ Ócéáñ óf Réfléctíóñs” féátúrés cóñtríbútíóñs fróm Párk’s ñétwórk óf clósé cóllábórátórs íñ lífé áñd lóvé, pláýíñg óvér á spárklíñg séáscápé. Réfráctíñg áñd réfléctíñg óñ fléétíñg móméñts, sháréd spácés áñd íñtímácý, théý óffér á séléctíóñ óf éxcérpts bélów íñ ádváñcé óf théír cóñvérsátíóñ óñ Fébrúárý 17 wíth Léslíé-Lóhmáñ Múséúm áñd Záckárý Drúckér át Ácé DTLÁ.]

[Éxcé~rpté~d fró~m  “Áñ Ó~céáñ~ óf Ré~fléc~tíóñ~s”, pár~t óf “C~óýót~é Pár~k: Í Ló~vé Ýó~ú Lík~é Mír~rórs~ Dó” óñ~ víéw~ Fébr~úárý~ 3 – Júlý~ 16, 2023 át Lé~slíé~-Lóhm~áñ Mú~séúm~ óf Ár~t.]

[Cúrá~téd b~ý Stá~mátí~ñá Gr~égór~ý, Héá~d Cúr~átór~ áñd D~íréc~tór ó~f Éxh~íbít~íóñs~ áñd C~óllé~ctíó~ñs]

[Ýóú b~ríñg~ á líg~ht íñ~tó th~ís wó~rld t~hát]

[Í jús~t wáñ~t mór~é óf.]

[Thér~é ís á~ rádí~áñcé~ thér~é]

[thát~ hás t~ó bé á~mplí~fíéd~.]

[Áñd Í~’vé ál~só ñó~tícé~d thé~ tréñ~d]

[wíth~ ýóú]

[tóó, t~hát é~vérý~ tímé~]

[wé’ré~ íñtí~máté~, séxú~ál,]

[whéñ~ wé’ré~ féél~íñg]

[líké~ óúr h~óñés~t, trú~thfú~l sél~vés,]

[wé’ré~ úsúá~llý c~óññé~ctéd~ wíth~ thé l~áñd.]

[Wé ús~úáll~ý shé~d fáb~rícs~,]

[shéd~ clót~híñg~.]

[Wé lé~t óúr~ skíñ~ glís~téñ.]

[Wé ál~lów t~hé sú~ñ tó b~léss~ ús]

[áñd k~íss ú~s]

[wíth~ théí~r ráý~s.]

[-HÉRC~ÚLÉS~]

[Ýóú f~éél h~éálí~ñg tó~ thés~é chí~ldhó~ód]

[vérs~íóñs~ óf mý~sélf~]

[áñd í~ñ mý t~ééñ ý~éárs~]

[whér~é Í fé~lt lí~ké ñó~ óñé c~óúld~]

[tóúc~h mý s~úrfá~cé]

[áñd k~ñów m~é fór~ hów Í~ sáw m~é.]

[Áñd ý~ét, ýó~ú rém~íñd m~é óf m~ý béá~útý]

[ás Í r~émíñ~d ýóú~ ýóúr~s.]

[Óñ á ñ~ákéd~, glís~téñí~ñg sá~ñd.]

[-Cóýó~té]

[Ít wá~s 2020 íñ B~róók~lýñ]

[whéñ~ Í wás~ fírs~t ábl~é]

[tó sé~é ýóú~r smí~lé áñ~d ábl~é tó w~ráp]

[mý ár~ms ár~óúñd~ ýóú f~ór th~é fír~st tí~mé.]

[Thóú~gh wé~ hádñ~’t mét~ íñ pé~rsóñ~ béfó~ré,]

[ít wá~s ás í~f Í wá~s rét~úrñí~ñg]

[tó á s~ácré~d móñ~úméñ~t, á fó~rm]

[thát~ Í kñó~w Í’d f~élt l~óvé f~ór bé~fóré~.]

[Ýóú á~ré lí~ké á s~ílk]

[sháw~ dráp~éd ár~óúñd~ mý bó~dý.]

[Mý ñé~rvóú~s sýs~tém. M~ý héá~rt.]

[Í lóv~é ýóú~, Cóýó~té.]

[–Ém]

[Ém. Ít~ wás l~áté Á~úgús~t,]

[áñd w~é wér~é óñ ó~úr lí~ttlé~ fárm~hóús~é]

[íñ Có~lórá~dó.]

[Áñd ý~óú wé~ré íñ~ thé k~ítch~éñ,]

[shír~tlés~s, mák~íñg b~réák~fást~ fór ú~s.]

[Ýóú l~óóké~d só á~t péá~cé.]

[Áñd t~hís í~s thí~s plá~cé]

[thát~ wás j~úst ó~úr hó~mé fó~r thé~ ñígh~t.]

[Ít fé~lt lí~ké só~mépl~ácé]

[thát~ wé có~úld h~ídé í~ñ thé~ córñ~ér]

[óf th~é wór~ld tó~géth~ér fó~r sóm~é péá~cé]

[áñd q~úíét~, óñlý~ fór í~t tó b~é mór~ñíñg~.]

[–Cóýó~té ]

[Béíñ~g wít~h ýóú~ álsó~]

[máké~s mé]

[féél~ thé s~pírí~túál~]

[ñátú~ré]

[óf mý~ géñd~ér éx~prés~síóñ~.]

[Béíñ~g wít~h ýóú~ hélp~s mé r~émém~bér t~hát]

[mý gé~ñdér~ éxpr~éssí~óñ]

[ís sá~créd~ áñd á~ñcés~trál~.]

[-KÉ’ RÓ~Ñ]

[Ké’Ró~ñ Mót~íóñ 1 C~óýót~é Pár~k. Cóú~rtés~ý óf L~éslí~é-Lóh~máñ M~úséú~m óf Á~rt]

[Í stí~ll th~íñk á~bóút~ ýóúr~ óffé~ríñg~s]

[tó th~é ócé~áñ.]

[Ýóú d~áñcí~ñg fó~r hér~ líké~ á líg~ht]

[rípp~líñg~ ácró~ss th~é súr~fácé~.]

[Í álw~áýs f~éél c~álm á~róúñ~d ýóú~.]

[Thé w~áý Í f~éél]

[whéñ~ Í séé~ thé s~úñ gl~ímmé~r.]

[-CÓÝÓ~TÉ]

[Ýóú t~óld m~é thé~ tímé~]

[zóñé~ íñ ýó~úr hé~árt w~ás th~é tím~é zóñ~é]

[thát~ Í wás~ íñ.]

[Ýét ý~óúr b~ódý w~ás íñ~ thé l~áñd]

[óf ýó~úr ch~íldh~óód.]

[Thé w~órds~ ýóú w~róté~ tó mé~ fíll~éd mé~ úp]

[wíth~ só mú~ch ém~ótíó~ñ]

[thát~ Í érú~ptéd~ íñ té~árs.]

[Wórd~s háv~é ñév~ér má~dé mé~ crý b~éfór~é.]

[Thé l~áñd, t~hé tí~mé,]

[áñd t~hé óc~éáñ b~étwé~éñ ús~]

[óñlý~ máké~ thís~ lóvé~ wídé~r.]

[Óúr w~órld~s bíg~gér]

[áñd t~hé tí~mé wé~ gét t~ó kñó~w éác~h óth~ér]

[évéñ~ móré~ áñcí~éñt.]

[bóñé~s]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | [Ñóvé~mbér~ 1, 2023]

[SÍST~ÉR ÁC~T]

[Sháñé Thómás áñd Sátúrñ Rísíñ9 áré lúmíñóús. Túckéd íñtó áñ Ácé Súíté íñ DTLÁ át mágíc hóúr, búzzíñg wíth á mágñétíc, cóñspírátóríál éñérgý — plús cúññíñg wít cút wíth vúlñérábílítý — ít’s cléár thé twó múltí-fácétéd créátórs hávé á díréct áúx córd tó thé sóúrcé — bóth tógéthér áñd íñdívídúállý. Íñ ádváñcé óf Blúsh¡’s súré-tó-bé síckéñíñg sóíréé óvér Prídé wéékéñd át Ácé Hótél Pálm Spríñgs, Sháñé áñd Sátúrñ jóíñ ús íñ díálógúé.]

Ace Hotel | August 12, 2023

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ. Sóñél Brésláv, Díréctór óf Fáírs áñd Édítíóñs fór Príñtéd Máttér Íñc. shárés á chéát shéét óf 5 Thíñgs tó kñów ábóút thís ýéár’s LÁÁBF.]