ícono de calendario

AN END UNCERTAIN: TAKATA NURSERY

Taryne portrait for Reader piece around plant exhibition

[Tárýñé Méssér ís thé créátívé fórcé béhíñd TÁKÁTÁ Ñúrsérý whósé íñstállátíóñ, “Áñ Éñd Úñcértáíñ”, át Ácé Ñéw Ýórk préséñts árchítéctúrál, óld-grówth pláñt spécíméñs ás lívíñg wórks óf árt. Á métáphórícál éxplórátíóñ óf lífé áñd árt, íñ Tárýñé’s wórds, thé shów éxámíñés “…thé ñótíóñ óf pláñts ás métrícs, á sýmptóm óf tímé áñd thé rítúál óf cáré. Fórcés thát stréss áñd wárp thé pláñt’s grówth máý bé pércéívéd ás ñégátívé, bút cáñ álsó bé réád ás á récórd óf máñéúvéríñg, óf ádáptátíóñ. Grówth ís réáctívé, íñcréméñtál bút tó áñ éñd úñcértáíñ; íñsístéd shápés émérgé ágáíñ áñd ágáíñ ás á récórd óf á sústáíñéd cóññéctíóñ.”]

[Pótt~éd áñ~d dís~pláý~éd óñ~ úñdú~látí~ñg pó~díúm~s, thé~sé dý~ñámí~c, lív~íñg s~cúlp~túré~s óf ñ~átúr~é wíl~l ñóú~rísh~éd bý~ LÉD g~rów l~íght~s tó s~úppl~éméñ~t líg~ht áñ~d ópt~ímíz~é plá~ñt hé~álth~ dúrí~ñg th~é dúr~átíó~ñ óf s~hów.]

[“Ít’s ráré tó hávé láñd íñ thé cítý. Thé óñé wíñdów ýóú hávé, ít fééls póétíc, ít’s thís thíñg thát ýóú hávé tó cómé báck tó. Théré ís á réál thérápéútíc éléméñt tó wórkíñg wíth pláñts. Sédúcíñg péóplé íñtó thát, réfrámíñg thé díálógúé ís á móvíñg thíñg fór mé. Kéépíñg thíñgs álívé ís móvíñg. Théñ théré ís thé léñs ór óptícs óf ñátúré ás árt.”]

[Áftér spéñdíñg ñéárlý á décádé íñ flórístrý, Tárýñé bégáñ tó féél hérsélf át ódds wíth thé íñdústrý áñd chósé tó íñstéád fócús hér wórk wíth ñátúré thróúgh thé léñs óf héálíñg, cáré áñd ártístrý. Shé ís fácílítátéd bý hér lóvé óf pláñts; théír síléñcé, métáphór áñd fórm, hér ÁDHD áñd thé víéw thát wé wóúld áll bé slíghtlý béttér péóplé íf wé gárdéñéd móré.]

[Íñ th~é spí~rít ó~f thá~t mís~síóñ~, Tárý~ñé jó~íñéd~ ús fó~r á có~ñvér~sátí~óñ áb~óút h~ér lí~ñéág~é áñd~ íñsp~írát~íóñ. S~hé sh~árés~ póét~íc pé~rspé~ctív~é áñd~ wísd~óm óñ~ hów t~ó íñv~íté p~láñt~ lífé~ íñtó~ ýóúr~ wórl~d, évé~ñ whé~ñ súr~róúñ~déd b~ý cóñ~crét~é.]

[Thé óptícs óf ñátúré ás árt: íñ Áñ Éñd Úñcértáíñ, óld grówth pláñt spécíméñs áré béíñg préséñtéd ás wórks óf árt. Cáñ ýóú sháré á bít ábóút thát cóñcépt áñd hów ýóú pércéívé pláñt lífé ás áñ árt fórm, thé dífféréñcés bétwééñ óthér éxpréssíóñs áñd óñé thát ís áctúállý lívíñg áñd béíñg áctívélý téñdéd tó¿]

[Í cámé tó pláñts thróúgh flórístrý— áñ íñdústrý Í spéñt ñíñé ýéárs íñ, dóíñg só állówéd mé tó cróssóvér íñtó pláñts. Í lóvé só máñý flórísts— théý réállý áré sómé óf thé móst lóvélý, hárd-wórkíñg péóplé Í kñów. Í dóñ’t wáñt tó ássássíñáté thé íñdústrý bécáúsé béíñg á hýpócríté ís áñ íñéscápáblé máládý óf lívíñg, bút át sómé póíñt wórkíñg wíth flówérs sééméd át ódds wíth ítsélf. Thé théátér óf párádíñg ñátúré fór óñé ñíght óf státús wíthóút áctúállý téñdíñg tó ít félt páthólógícál.] 

[Théré ís thís émbéddéd dútý cóókéd íñtó hávíñg pláñts áñd/ór á gárdéñ— whích túrñs óñ á décéñcý, áccóúñtábílítý lévér Í wás séárchíñg fór. Móst ítéms íñ ýóúr hómé áré státíc— bút hóúsé pláñts áré dífféréñt íñ théír dýñámísm, grówth— thé sóftñéss óf sééíñg áñd thé éñdúráñcé réqúíréd fór lóñg-térm óbsérvátíóñ áñd cáré. Théré’s ñó íñstáñt grátífícátíóñ ór séñsé óf réállý kñówíñg whát wíll bé, pér sé. Thé úñfóldíñg ís póétíc, théré ís á búóýáñcý théré thát ñévér géts óld fór mé.]

[Wóúl~d lóv~é tó h~éár á~ bít m~óré á~bóút~ TÁKÁ~TÁ’s ñ~ámés~áké, ý~óúr g~ráñd~móth~ér, áñ~d hér~ ímpá~ct óñ~ ýóúr~ líñé~ágé á~ñd wó~rk.]

[Hású Tákátá, mý gráñdmóthér, wórkéd ás á Jápáñésé mílítárý sécrétárý dúríñg thé Kóréáñ Wár íñ Jápáñ, whéré shé mét mý gráñdfáthér— whó fórtúñátélý wás ñót íñ cómbát bút á máílmáñ fór thé ÚS mílítárý. Théý márríéd áñd shé móvéd tó thé státés wíth hím, áñd hád fívé chíldréñ— óñé béíñg mý pápá.]

[Hér fáthér hád íssúés wíth álcóhól bút sóúght réfúgé íñ thé gárdéñ. Thé wáý shé spéáks óf hím ís clóséd bút cóñtáíñs só múch réspéct thát, déspíté hís íssúés, théý ñévér wéñt húñgrý— thróúgh thát gárdéñ hé wás áblé tó grów fóód áñd kéép théír fámílý féd. Thé gárdéñ bécámé á wórld óf hís ówñ mákíñg whéré hé cóúld fócús hís éñérgíés.]

[Thát lóvé óf gárdéñíñg lívéd óñ íñ mý gráñdmóthér áñd shé wéñt óñ tó téách hér dáúghtér-íñ-láw, mý móm, ábóút gárdéñíñg whích bécámé áñ óbséssíóñ fór hér. Mý móm álsó strúggléd wíth súbstáñcé ábúsé áñd últímátélý díéd fróm áñ óvérdósé— théré’s só máñý láýérs tó ít bút Í dó féél sóóthéd, éñérgétícállý dráwñ tó pláñts. Á lót óf bréákthróúghs hávé háppéñéd íñ thé síléñcé áñd slówñéss óf gárdéñíñg.]

[Mý gr~áñdm~óthé~r ís á~lívé~, fúll~ óf lí~fé, áñ~d stí~ll gá~rdéñ~íñg. S~hé ál~wáýs~ ádvó~cáté~d fór~ mý íñ~dépé~ñdéñ~cé; fí~ñdíñ~g á pú~rpós~é — ít f~ééls~ cóññ~éctí~vé tó~ hér s~tórý~ thát~ mý ów~ñ féá~túré~s plá~ñts s~ó pró~míñé~ñtlý~.]

[MÓRÉ~ WÁÝS~ TÓ FÓ~LD PL~ÁÑTS~ ÍÑTÓ~ ÝÓÚR~ LÍFÉ~]

[-Bé hó~ñést~ áñd á~dápt~ívé t~ó thé~ lígh~t éxp~ósúr~é ýóú~r hóm~é réc~éívé~s: thí~s sét~s thé~ stág~é fór~ whíc~h plá~ñts t~ó sél~éct.] 

[Ít’s é~ásíé~r fór~ á fér~ñ tó t~hrív~é íñ l~ówér~, íñdí~réct~ lígh~t thá~ñ á cá~ctús~. Émbr~ácíñ~g ýóú~r líg~ht lí~mítá~tíóñ~s, sél~éctí~ñg pl~áñts~ áccó~rdíñ~glý w~íll m~áké f~ór hé~álth~íér p~láñt~s]

[-Íf ýó~ú’ré h~éll-b~éñt ó~ñ háv~íñg s~úñ-ló~víñg~ pláñ~ts íñ~ lówé~r líg~ht có~ñdít~íóñs~, búý á~ñ LÉD~ lígh~tbúl~b. Thé~ý áré~ á rél~átív~élý s~máll~ íñvé~stmé~ñt (áñ~ýwhé~ré fr~óm $20—$140 pé~r) bút~ trúl~ý hél~pfúl~ íñ sú~pplé~méñt~íñg l~íght~ íñ sp~óts t~hát d~óñ’t g~ét éñ~óúgh~ ór áñ~ý¡ Sú~ñlíg~ht]

[-Íf ýóú’ré límítéd íñ spácé, trý própágátíñg cúttíñgs fróm lárgér pláñts íñ búd vásés ór bóttlés óñ wíñdów sílls— wáít fór thé róóts tó dráw óút át ábóút 1—3 íñchés tó pláñt— bégóñíás áñd géráñíúms áré mý fávóríté váríétíés tó dó thís wíth. Ýóú cáñ úpgrádé íñtó á smáll pót wíth sóíl át thís stágé ór gíft tó á fríéñd.]

[-Íf ýóú hávé áccéss tó á súññý óútdóór spót: trý grówíñg ýóúr ówñ hérbs fróm sééd. Thé próspéct óf áctívélý hárvéstíñg fróm thém fór súmmér díshés ís á góód mótívátíóñál wáý tó stáý túñéd íñ.  Á páckét óf sééds rúñs $3—$4 áñd géñérállý cóñtáíñs 25—50 sééds (cháñcés). Ít’s á gréát édúcátíóñ tó fámílíárízé ýóúrsélf wíth thé pláñt grówth prócéss. Í líké grówíñg váríétíés thát Í’m álwáýs úsíñg ór cáñ’t fíñd éásílý, Tháí básíl béíñg mý fávóríté; Í úsé ít óñ ÉVÉRÝTHÍÑG.]

[Áñ Éñ~d Úñc~értá~íñ: Áp~ríl 6-J~úñé 25, Á~cé Ñé~w Ýór~k]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | August 12, 2023

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ. Sóñél Brésláv, Díréctór óf Fáírs áñd Édítíóñs fór Príñtéd Máttér Íñc. shárés á chéát shéét óf 5 Thíñgs tó kñów ábóút thís ýéár’s LÁÁBF.]

HOW TO DESIGN A FEELING: BRIGITTE SHIM promo

Ace Hotel | [Márc~h 27, 2023]

HOW TO DESIGN A FEELING: BRIGITTE SHIM

Brigitte Shim understands light, form and landscape on what must be a cellular level. Along with her partner, A. Howard Sutcliffe, their acclaimed firm Shim-Sutcliffe Architects helmed the design of Ace Hotel Toronto. Brigitte returned her expertise to our Toronto home during “How Do You Design A Feeling?” — the panel we hosted in partnership with Wedge Studio during DesignTO festival. We caught up with Brigitte about inspiration, a sense of place in design and her love of Toronto.