ícono de calendario

[Póét~rý áñ~d Hóó~d Wóm~áñís~m: á dí~álóg~úé wí~th Ch~ícág~ó’s fí~rst Ý~óúth~ Póét~ Láúr~éáté~, É’móñ~ Láúr~éñ]

[pérs~óñ wí~th dr~éádl~ócks~]

[Spéákíñg wíth É’móñ Láúréñ (@láúréñlíképóló), ít’s éásý tó místáké hér fór á wrítér wéll béýóñd hér 24 ýéárs. Chícágó’s fírst Ýóúth Póét láúréáté, Láúréñ hás públíshéd hér fírst chápbóók, CÓMMÁÑDÓ wáý báck íñ 2017 — á wórk álívé wíth thé mátúrítý, wísdóm áñd cóñfídéñcé óf sóméóñé whó’s chártéréd máñý lívés.]

[É’móñ~ wás k~íñd é~ñóúg~h tó s~ít dó~wñ wí~th ús~ tó sp~éák á~bóút~ hóñí~ñg hé~r crá~ft ás~ á póé~t, hóó~d wóm~áñís~m áñd~ hér p~ódcá~st, Th~é Réá~l Hóó~dwív~és óf~ Chíc~ágó, ñ~ów íñ~ íts t~hírd~ séás~óñ.]

[ÁCÉ H~ÓTÉL~ CHÍC~ÁGÓ: H~ów dó~ ýóú í~ñtró~dúcé~ ýóúr~sélf~¿]

[É’MÓÑ LÁÚRÉÑ: Í’m É’móñ Láúréñ, LáúréñLíkéPóló. Í’m thé fírst Ýóúth Póét Láúréáté óf Chícágó. Í’m áñ ártíst, édúcátór áñd wómáñíst. Mý póétrý áñd wórk réfléct thé íñtérséctíóñálítý óf hóód wómáñísm áñd séx áñd wéllñéss. Í’m thé hóst áñd pródúcér/créátór óf á pódcást cálléd Thé Réál Hóódwívés óf Chícágó.]

[ÁHC: T~éll ú~s ábó~út bé~íñg á~ wómá~ñíst~, áñd h~ów th~át ím~páct~s ýóú~r íñt~érés~t íñ s~éx/wé~llñé~ss/íñ~térs~éctí~óñál~ítý.]

[ÉL: Ás á bláck qúéér fémmé wómáñ, mý lífé ís fúll óf íñtérséctíóñ. Í lívé íñ thé bódý óf á pólítíc, áñd Í úñdérstáñd thát whílé évérýthíñg Í sáý ór dó míght ñót bé pólítícál, ít wíll bé íñtérprétéd ás súch. Í dóñ’t bélíévé ýóú cáñ bé á fémíñíst íf ýóú dóñ’t hávé íñtérséctíóñs íñ ýóúr lífé.

Wómáñísm hás shíftéd whát cóñtémpórárý fémíñísm méáñt tó mé — ít íñclúdés wóméñ óf cólór, qúéér wóméñ, wóméñ óñ thé géñdér spéctrúm áñd híghlíghts thé bláck fémmé plíght.]

[ÁHC: W~héñ d~íd ýó~ú stá~rt wr~ítíñ~g póé~trý¿~]

[ÉL: Ás á DCFS [Dépártméñt óf Chíld & Fámílý Sérvícés] kíd, Í wás móvéd áróúñd á lót. Grówíñg úp óñ thé wést sídé óf Chícágó, mý móm réállý cúltívátéd mý lóvé óf bláck cíñémá áñd bláck árt — Í wátchéd Á Dífféréñt Wórld, Spíké Léé áñd thé músícál Wíckéd áll thé tímé. Í wáñtéd tó bé áñ éñtértáíñér. Mý móm wás shówíñg mé bláck ártísts súccéédíñg át thé sámé tímé thát mý édúcátíóñ sýstém wás téllíñg mé Í cóúldñ’t. Fróm éléméñtárý schóól thróúgh hígh schóól Í fóúght ágáíñst thís bý hóñíñg mý ártístíc íñtérésts — áctíñg, dáñcíñg, síñgíñg, dráwíñg, wrítíñg.]

[Chícágó Públíc Schóól wás tóúgh fór mé — Cúríé, thé pérfórmíñg árts hígh schóól Í wéñt tó, wás óvércrówdéd. Í dídñ’t réállý gét thé áttéñtíóñ Í ñéédéd tó éxplóré mý táléñts ás áñ ártíst áñd/ór léárñ ábóút hów Í cóúld túrñ thósé íñtérésts íñtó á cáréér. Í hád tó pávé thát páth fór mýsélf.] 

[Óñ thé sécóñd dáý óf mý fréshmáñ ýéár, Í wás púlléd íñtó á clássróóm whéré théý wéré shówíñg thé Lóúdér Tháñ á Bómb dócúméñtárý. Mý fórmér téámmáté CéCé tóók mé tó á Ýóúñg Chícágó Áúthórs (ÝCÁ) Wórdpláý cláss thát sámé dáý. Í sáw bláck péóplé wrítíñg áñd réádíñg póéms, cúrátíñg ópéñ mícs — ít wás áñ épípháñý fór mé. Í’vé bééñ wrítíñg póétrý fór óvér á décádé ñów.
]

[ÁHC: T~éll ú~s ábó~út bé~íñg ñ~áméd~ Chíc~ágó’s~ fírs~t Ýóú~th Lá~úréá~té — wh~át dí~d thá~t méá~ñ tó ý~óú¿]

[ÉL: Ít’s á bléssíñg tó bé récógñízéd — éspécíállý lívíñg íñ á wórld thát téñds tó óvérwríté wóméñ óf cólór. Áñd Í wás récógñízéd fór mý táléñt áñd pérsístéñcé. Síñcé béíñg ñáméd, Í’vé cómé tó úñdérstáñd thé áwárd móré fór íts líñéágé áñd whát thát sýmbólízés. Ít hás créátéd á páth fór óthér Chícágó póéts tó fíñd thé sámé súccéss — thé títlé ísñ’t whát lásts, só múch ás thé pássíóñ áñd dédícátíóñ thát’s tráñsférréd tó thé ýóúñg péóplé whó cómé áftér mé — shówíñg thém ít’s póssíblé tó fíñd súccéss íñ thís spácé.]

[Thé t~ítlé~ ísñ’t~ whát~ lást~s, só m~úch á~s thé~ páss~íóñ á~ñd dé~dícá~tíóñ~ thát~’s trá~ñsfé~rréd~ tó th~é ýóú~ñg pé~óplé~ whó c~ómé á~ftér~ mé — sh~ówíñ~g thé~m ít í~s pós~síbl~é tó f~íñd s~úccé~ss íñ~ thís~ spác~é.]

[É’móñ~ Láúr~éñ bý~ Ísíá~h Thó~úght~Póét~ Véñé~ý]

[ÁHC: W~hát í~s “hóó~d wóm~áñís~m” áñd~ hów d~óés í~t tíé~ íñtó~ ýóúr~ póét~rý¿]

[ÉL: Í thíñk á póém thát éxpláíñs mý rélátíóñshíp wíth hóód wómáñísm ís óñé Í wróté cálléd “Á-Wíñdów-Shóppíñg-Áss-Ñí**á”. Thát póém tálks ábóút áñ ábúsívé rélátíóñshíp, méñ úsíñg wóméñ’s bódíés ás cómmódítíés, thé bláck fémmé plíght.

Fór á bláck wómáñ fróm thé hóód, strúgglé áñd íñtérséctíóñálítý lóóks tótállý dífféréñt fróm thát óf á bláck fémmé whó míght hávé bééñ ráíséd wíth móré prívílégé. Í wás ráíséd íñ á síñglé páréñt hóúséhóld wíth á móthér strúgglíñg wíth álcóhólísm. Í hád úñstáblé hóúsíñg áñd hád tó gó thróúgh séx wórk át á ýóúñg ágé júst tó gét thróúgh hígh schóól. THÁT ís hóód wómáñísm tó mé. 

Bláck péóplé áré ñót á móñólíth áñd ít’s só ímpórtáñt fór mé tó éxpréss thát; éspécíállý mý ówñ éxpéríéñcé — íñ mý árt. Íf ýóú sáý ýóú’ré sóméóñé whó válúés áñd réspécts wóméñ, théñ ýóú cáñ’t dímíñísh áñýthíñg ábóút thém bécáúsé ýóú dóñ’t kñów whát théý wéñt thróúgh tó gét whéré théý áré. Wé áll désérvé tó dréss hów wé wáñt tó dréss, sáý whát wé wáñt tó sáý, póst whát wé wáñt tó póst wíthóút féár ór éxpéctátíóñ óf hárássméñt. Bláck wóméñ, éspécíállý bláck wóméñ fróm thé hóód, áré fácéd wíth dífféréñt chálléñgés íñ dáílý lífé áñd thís ís whát Í wáñt tó cómé ácróss íñ mý wórk. Hów cáñ Í úsé mý bláck prívílégé tó méét óthér péóplé whéré théý áré¿]

[ÁHC: Í~s póé~trý t~hérá~péút~íc fó~r ýóú~¿]

[ÉL: Í bélíévé Í héárd Krístá Fráñklíñ sáý óñcé, “árt ís thérápéútíc, ñót thérápý.” Sómétímés péóplé téll mé mý póéms áré só áñgrý áñd Í sáý “ñó, théý’ré júst pássíóñáté.” Ýés, Í’m mád át méñ — sómétímés théý júst ñééd tó shút thé héll úp áñd LÍSTÉÑ. Bút mý póéms áréñ’t méáñt tó bé rétálíátórý ór véñgéfúl; thát dóésñ’t béñéfít mé. Íñstéád, mý póétrý wórks ás á réfléctíóñ óf mý éxpéríéñcé áñd thé éxpéríéñcé thát óthér bláck wóméñ míght fíñd rélátáblé. 

Íñ áñóthér séñsé, sómétímés Í féél líké mý póétrý hélps mé wíth fórgívéñéss, éspécíállý tówárds mý páréñts. Óúr páréñts wéréñ’t ráíséd wíth thé tóóls óf sélf-éxpréssíóñ thát wé hávé tódáý, áñd thát ís sóméthíñg Í’m léárñíñg tó áccépt.]

[ÁCH: H~ów há~s ýóú~r cré~átív~é wrí~tíñg~ próc~éss c~háñg~éd (ór~ ñót c~háñg~éd) dú~ríñg~ CÓVÍ~D¿ Há~vé ýó~úr só~úrcé~s óf í~ñspí~rátí~óñ ch~áñgé~d át á~ll¿]

[ÉL: Bé~fóré~ thé p~áñdé~míc Í~ ófté~ñ thó~úght~ ábóú~t béc~ómíñ~g á có~ñtéñ~t cré~átór~; thé p~áñdé~míc f~órcé~d mé t~ó áct~ óñ th~át gó~ál. Ás~ fár á~s mý w~rítí~ñg, Í’v~é béé~ñ wrí~tíñg~ á lót~ óf pó~étíc~ mémó~írs á~ñd sc~rípt~s. Í’m í~ñspí~réd b~ý blá~ck mé~díá á~ñd bl~áck c~íñém~á.]

[Í’vé bééñ spéñdíñg á lót óf tímé léárñíñg ábóút “préttý prívílégé” áñd whát thát méáñs tó/fór bláck péóplé. Í hávé thé prívílégé óf béíñg áñ ártístícállý áñd sócíállý édúcátéd pérsóñ — whát wóúld ít lóók líké fór mé tó bríñg thát úñdérstáñdíñg tó mý sístérs twó blócks áwáý¿ Ór á gráñdfáthér whó dóésñ’t réállý kñów hów tó tálk tó hís gráñddáúghtérs¿ Í thíñk Í cáñ bé á líáísóñ fór cóñvérsátíóñs thróúgh mý wrítíñg.]

[ÁHC: W~hát w~ás ít~ líké~ fór ý~óú tó~ séé Á~máñd~á Gór~máñ r~éádí~ñg pó~étrý~ át th~é pré~sídé~ñtíá~l íñá~úgúr~átíó~ñ¿]

[ÉL: Tó séé á béáútífúl, bláck wómáñ réádíñg póétrý át áñ íñáúgúrátíóñ, thát ís ÍCÓÑÍC, áñd thát shóúld bé récógñízéd ás súch. Thát sáíd, ít’s ímpórtáñt tó ñóté thát ñót áll bláck póétrý lóóks ór sóúñds líké thát. Í wáñt théré tó bé spácé fór áll kíñds óf bláck póéts — áñd Í hópé óñé dáý thát Í cóúld réád óñé óf mý póéms ábóút hóód fémíñísm óñ thé íñáúgúrátíóñ stágé.]

[ÁHC: Ý~óú st~árté~d á pó~dcás~t cál~léd T~hé Ré~ál Hó~ódwí~vés ó~f Chí~cágó~ – téll~ ús th~é íñs~pírá~tíóñ~ béhí~ñd th~ís ám~ázíñ~g tít~lé áñ~d whá~t thé~ pódc~ást í~s ábó~út¿ W~hát í~s á hó~ódwí~fé¿]

[ÉL: Í stártéd thé pódcást twó ýéárs ágó bécáúsé Í wás úñíñspíréd bý répréséñtátíóñs óf bláck fémmé óf lóvé áñd rómáñcé. Ít’s só skéwéd íñ thé médíá, áñd thé óñlý áccéss wé hávé tó ít ís réálítý TV áñd á scárcé cólléctíóñ óf shóws, týpícállý créátéd bý whíté pródúctíóñ téáms. Í wáñtéd bláck péóplé áñd bláck wóméñ tó hávé á spácé tó tálk ábóút lóvé, séx áñd rátchétrý wíthóút á whíté léñs — ñó fíltér. Ít’s ñécéssárý fór bláck péóplé, éspécíállý bláck wóméñ, tó hávé áccéss tó sáfé áñd thóróúgh cóñvérsátíóñs ábóút héálth áñd wéllñéss.]

[Hóódwívés áré thé mátríárchs óf hómé, hóúsé áñd ñéíghbórhóód. Théý áré á fóúñdátíóñ póíñt, á báckbóñé óf théír cómmúñítíés. Thé bláck wómáñ cárés fór chíldréñ thát áréñ’t hér ówñ, cóóks fór méñ thát shé ísñ’t márríéd tó áñd kééps ýóúñg bláck méñ óút óf tróúblé — áll whílé máíñtáíñíñg théír bódý thróúgh súrvívál, íñ á wórld whó dóésñ’t gívé á f*ck ábóút théír/óúr sáfétý.] 

[Í hávé só máñý óf thésé fígúrés íñ mý lífé — wóméñ whó wórk ñót tó cháñgé péóplé bút tó hélp thém fíñd théír ówñ páths. Whéñ ýóú thíñk ábóút á márgíñálízéd cómmúñítý líké thé hóód, ýóú thíñk óf á hýpér-máscúlíñé máñ fírst áñd fórémóst; bút thíñk ábóút ít: whó áré thésé méñ ýóú’ré thíñkíñg óf cómíñg hómé tó¿ Whó’s cóókíñg thém díññér, díápéríñg théír bábíés, gívíñg thém lóvé súppórt¿ Lét’s tálk ábóút ít.]

[ÁHC: W~hát á~ré só~mé óf~ thé m~óst m~émór~áblé~ cóñv~érsá~tíóñ~s ýóú~’vé hó~stéd~ óñ ýó~úr pó~dcás~t tó d~áté¿~]

[ÉL:] [Séás~óñ 3 ré~céñt~lý dé~búté~d óñ T~wítc~h wít~h mús~ícíá~ñ áñd~ fríé~ñd Qá~rí.

Dó~míñí~qúé J~ámés~ áñd K~úsh T~hómp~sóñ d~íscú~ssíñ~g íñt~érrá~cíál~ réál~tíóñ~shíp~s.

Fém~dót. & M~átt M~úsé t~álkí~ñg áb~óút t~hé ré~látí~óñsh~íp bé~twéé~ñ mús~íc áñ~d thé~ médí~á.]

[ÁHC: W~hó wó~úld ý~óúr d~réám~ pódc~ást g~úést~ bé¿]

[ÉL: Íf Í cóúld hávé áñý óñé óñ á pódcást, Í wóúld hávé mý dépártéd Áúñt Pócáhóñtás — áká Áúñtíé Pókíé. Íf wé’ré tálkíñg ábóút sóméóñé álívé tódáý, ít wóúld bé Íssá Ráé. Shé’s á múltí-hýphéñáté ártíst, úñáfráíd tó dísrúpt thé státús qúó, áñd shé’s próvéñ thát thé fíñéssé bráñd cáñ gét ýóú tó súccéss. Shé’s júst ámázíñg. Í’d lóvé tó tálk tó hér ábóút hér éxpéríéñcé ás á bláck wómáñ áñd bláck éñtértáíñér.]

[Émóñ~’s pód~cást~ góés~ lívé~ évér~ý óth~ér Th~úrsd~áý át~  7pm óñ~ Twít~ch áñ~d óñ C~hícá~gó4Ré~ál’s T~wítc~h. Áúd~íó ép~ísód~és ár~é ává~íláb~lé óñ~ Áñch~ór. Fó~llów~ É’móñ~ óñ Íñ~stág~rám á~t @LÁÚ~RÉÑL~ÍKÉP~ÓLÓ. Ý~óútú~bé ch~áññé~l cóm~íñg s~óóñ.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Fébr~úárý~ 12, 2024]

[SÓÝ S~ÁÚCÉ~, LÍKÉ~ Á FÍÑ~É WÍÑ~É]

[Érí Míýágí áñd Míkí Ñómúrá stártéd Bróóklýñ-báséd Jápáñésé cóñdíméñt cómpáñý Cábí Fóóds íñ 2022 fór múltítúdé réásóñs. Óñé, théír lóvé óf á réállý góód móld cálléd kójí. Twó, tó sháré thé Jápáñésé hómé cóókíñg théý gréw úp óñ áñd íts íñhéréñt émphásís óñ flávór áñd frésh íñgrédíéñts. Áñd tó déstróý thé ídéá óf Jápáñésé cóñdíméñts thát “júst sít théré.” Láúñchíñg wíth á ýúzú víñégár, dáshí sóý sáúcé áñd sáñshó péppércórñ mísó — áll sóúrcéd fróm smáll, régíóñál pródúcérs — Cábí cóñdíméñts fócús óñ Jápáñésé-spécífíc flávórs thát gó wíth áñýthíñg: kálé, chíckéñ, váñíllá ícé créám.]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | [Sépt~émbé~r 19, 2023]

[FÓR T~HÉ CÚ~LTÚR~É: KLÁ~ÑCÝ M~ÍLLÉ~R]

[Ímágíñé ýóú’ré séátéd át á kítchéñ táblé. Áróúñd ít, áñ ámálgám óf thé wísést léádérs íñ fóód, spáññíñg bóth tímé áñd plácé — Áfrícá, Ñéw Órléáñs, Rómé, béýóñd — áré gáthéréd. Ít’s héré théý’vé cómé tó sháré wísdóm, fámílý récípés áñd ságé ádvícé; íñsíght ás tó théý gót stártéd; whéré théý fíñd jóý; thé óñé récípé théý’d sháré íf théý hád tó píck; áñd hów tó cóók líké Vértámáé Smárt-Grósvéñór, whósé kítchéñ ráñ éxclúsívélý óñ thé víbrátíóñs óf íñtúítíóñ. Chéf áñd wrítér Kláñcý Míllér géñéróúslý ófférs réádérs á plácé át thát próvérbíál táblé íñ hér látést bóók, “Fór Thé Cúltúré: Phéñóméñál Bláck Wóméñ áñd Fémmés íñ Fóód: Íñtérvíéws, Íñspírátíóñ, áñd Récípés.”]