ícono de calendario

Leaving No Pop Culture Stone Unturned with Panama Jackson for Very Smart Brothas Live! Pt. 1

Panama Jackson leaning on a fence

[Óñ Jú~lý 7, 2018, Ác~é Hót~él Ñé~w Órl~éáñs~ hóst~éd th~é íñí~mítá~blé D~ámóñ~ Ýóúñ~g áñd~ Páñá~má Já~cksó~ñ óf V~érý S~márt~ Brót~hás á~t thé~ thír~d áññ~úál É~sséñ~tíál~s, á sé~ríés~ thát~ Ácé h~ósts~ cóñc~úrré~ñt wí~th És~séñc~é Fés~tívá~l íñ Ñ~éw Ór~léáñ~s.]

[Íñ Dámóñ Ýóúñg’s wórds, “thé pártñérshíp bétwééñ ús áñd thé Ácé Hótél bégáñ ás móst góód pártñérshíps dó — óvér bláck trívíá áñd páñcákés.” Thát méétíñg, íñ thé spríñg óf 2018, léd tó áñ íñvítátíóñ tó cóllábóráté wíth Dámóñ (áúthór óf Whát Dóésñ’t Kíll Ýóú Mákés Ýóú Bláckér) áñd féllów VSB có-fóúñdér Páñámá, séttíñg thé stágé fór thé débút óf “Vérý Smárt Bróthás Lívé¡” át Ácé Hótél Ñéw Órléáñs.

Fróm árgúíñg thé fórévér réléváñcý óf Márk Mórrísóñ’s “Rétúrñ óf thé Máck” (thé lýrícs, thé gústó, thé tríúmph, thé Chéétós cómmércíál) tó cóñvérsátíñg ábóút thé-wórd-thát’s-défíñítélý-á-wórd — “cóñvérsáté” – tó thé slépt óñ légácý óf Jáñét Jácksóñ’s cáréér-spáññíñg óéúvré, Páñámá léávés ñó póp cúltúré stóñé úñtúrñéd. Lístéñ ábóvé áñd réád bélów fór párt óñé óf thé cóñvérsátíóñ.
]

[Páñámá Jácksóñ: Hélló, hélló, hélló, whát’s góíñg óñ évérýbódý hów ý’áll dóíñg¿ Mý ñámé ís Páñámá Jácksóñ. Í’d líké tó wélcómé ýóú áll tó thé íñáúgúrál, úh, VSB Lívé ÁKÁ wé trýíñ sómé shít fór thé fírst tímé. Só wé góññá séé hów thís góés áñd tháñk ýóú áll fór róckíñg wíth ús. Thís shóúld bé éñtértáíñíñg át thé vérý léást. Úm, pérháps wé’ll áll féél sóméthíñg íñ óúr sóméthíñg. Bút máýbé ñót, máýbé wé júst áll góññá láúgh áñd hávé á góód tímé áñd hópé évérýbódý hás sóméthíñg tó dríñk. Ís évérýbódý íñ héré fámílíár wíth VSB¿]

[(áúdí~éñcé~ chéé~rs)]

[PJ: Thát’s préttý áwésómé. Ókáý. Thát dóésñ’t álwáýs háppéñ. Só, mý ñámé ís Páñámá Jácksóñ ás Í sáíd, ás móst óf ýóú áll kñów Dámóñ Ýóúñg báck héré. Hé’s óúr súpérstár. Í sáw LéBróñ Jámés Í gét tó bé (Kýlé Réíd¿) whó géts trádéd óñ óccásíóñ. Bút ýóú kñów, jókés ásídé. Só whát ís VSB lívé¿ Só whát wé décídéd tó dó wás . . . créáté á lívé shów óf sórts thát récréátés whát wé dó óñ VSB íñ sórt óf réál tímé. Só wé’ré góññá spéákér bóx á líttlé bélów thís á líttlé bít, só, Dámóñ ís góíñg tó, ýóú kñów wé wríté óúr pósts. Dámóñ dóés stúff, Í wríté stúff áñd sómétímés ít’s símílár, sómétímés ít’s dífféréñt. Só, Í’m góññá táké thé fírst hálf, Dámóñ’s góññá táké thé sécóñd. Í’m góññá sáý sómé rídícúlóús thíñgs. Í’m léttíñg ýóú kñów thát ñów bút Í álsó bélíévé íñ évérýthíñg thát Í sáý, só évérýbódý cáñ kíss mý áss.

Bút, Í júst wáñt thát óút théré úp fróñt. Dámóñ ís góíñg tó dó á réádíñg fróm hís bóóks, ýóú áll wíll bé thé fírst tó héár áñ éxcérpt fróm hís sóóñ-tó-bé réléáséd bóók. Whích hé ñów hás, thé títlé ís ñów táttóóéd óñ hís árm, máýbé hé’ll shów thát tó ýóú, áñd thé títlé ís Whát Dóésñ’t Kíll Ýóú Mákés Ýóú Bláckér. Só ýóú áll wíll bé thé fírst tó héár áñ éxcérpt fróm thís. Ýóú kñów, wé’ré góññá. . . wé’ré góññá kéép ít fúñký. Úm, á cóúplé gróúñd rúlés só tó spéák. Théré wíll bé stróñg láñgúágé, mádé úp wórds, théré’s góññá bé á lót óf bláckñéss. Í júst wáñt évérýbódý tó bé góód, bé cléár úp fróñt. Úmm, dóñ’t stárt ñó stúff áñd théré wóñ’t bé ñó stúff. Wíthóút fúrthér ádó Í’m góññá stárt ít óff. Í’m góññá dó mý líttlé, mý líttlé fírst sét. Í’m góññá sét mý tímér só Í cáñ, úm, ñót gó óvér tímé.] 

[PJ: Íf Í cáñ gét íñ héré. Só thís ís whát Í décídéd tó títlé mý sét só tó spéák “Whát Thé Fúck Ís Wróñg Wíth Páñámá Jácksóñ¿” cáúsé thé thíñgs Í’m góññá tálk tó ýóú ábóút, évérýbódý ís góññá bé mád át mé. Á móñólógúé bétwééñ mé, mýsélf áñd Í, tó mé áñd ýóú, ýó móm áñd ýó cóúsíñs. Só théré áré thréé ímpórtáñt thíñgs Í wóúld líké tó tálk ábóút wíth ýóú áll tódáý thát Í thíñk áré ímpórtáñt íñ thé Bláck Cómmúñítý. Bút Í wáñt tó téll ýóú áll hów Í gót théré fírst. Í méáñ théré’s á lót óf stúff góíñg óñ pólítícállý áñd, ýóú kñów, Í cóúld tálk ábóút thát. Wé dó thát sómétímés óñ VSB, théré’s á lót óf stúff góíñg óñ íñ thé héárts áñd míñds óf péóplé. Mý móthér míght bé á rácíst, Í cóúld tálk ábóút thát. Úm, ñót góññá dó thát — shé’s ñót vérý fóñd óf mé dóíñg thát. Úm, shé’s áctúállý réállý ñót fóñd óf mé dóíñg thát áctúállý. Bút théñ Í décídéd thé móst ímpórtáñt thíñgs tó mé ríght ñów, áré á féw. Í’ll stárt wíth thé fírst óñé. “Rétúrñ óf thé Máck.” Ít’s póssíblý thé gréátést sóñg óf áll tímé.]

[(Sómé~ cláp~píñg~ áñd c~héér~íñg í~ñ thé~ áúdí~éñcé~)] 

[PJ: Í décídéd thát’s whát Í cáré ábóút móré tháñ áñýthíñg . . . íñ thé wórld ríght ñów. Áñd Í cáré ábóút thís áñd Í’vé wríttéñ á féw píécés ábóút thís áñd évérýbódý sééms tó gét úp íñ árms whéñ Í sáý thát thís ís thé móst ímpórtáñt, thé bést sóñg óñ thé pláñét. Dó ýóú ágréé, dó ýóú díságréé¿ Ýóú dóñ’t ágréé¿ Séé, áñd Í dóñ’t úñdérstáñd thé díságrééméñt. Thát’s éfféctívélý á VSB cómméñt, sómébódý’s sáýíñg “Ñáh, ñó, ñáh.” Ýóú tríppíñ’ thát’s ñót whát wé dó. Bút thís ís whát wé dó héré. Só, Í’m góññá préséñt á cásé tó ýóú áll. Thís ís whát Í’m góññá dó wíth mý tímé, Í’m góññá spéñd áctúál tímé thát Í cóúld bé úsíñg tó cháñgé thé wórld, tó trý tó cóñvíñcé ýóú áll thát “Rétúrñ óf thé Máck” ís thé gréátést sóñg óf áll tímé. Shów óf háñds hów máñý péóplé díságréé wíth thát státéméñt¿ Áhh, só sómé péóplé áctúállý ágréé wíth thát státéméñt, ókáý, álríght.] 

[PJ: Í wáññá stárt wíth . . . ókáý, ýóú íñ thé míddlé¿ Álríght, álríght, só, ókáý, ókáý. Í wóúld líké tó stárt wíth á féw thíñgs. Ñúmbér óñé, hów máñý péóplé hávé héárd thé sóñg “Rétúrñ óf thé Máck¿” Ýóú hávé héárd thé sóñg whéthér ýóú bélíévé ít ór ñót. “Rétúrñ óf thé Máck” — ít’s thé Chéétós cómmércíál¡ Óh, ýóú kñów ít¡ Dóñ’t ýóú¿ Ýóú’vé ñévér héárd ít¿ Álríght. Wé góññá cátch ýóú óñ thé ñéxt gó áróúñd, thé ñéxt óñé’s góññá gét ýóú.] 

[PJ: Ókáý só. . . fór óñé, thé sóñg ís júst réállý, réállý góód.  Líké júst íñ térms óf thé wáý ít mákés ýóú féél víscérállý. Íñ mý héárt áñd sóúl. . . Í éñjóý ít. Í síñg álóñg. Áíñ’t ñóbódý íñ héré thát dóésñ’t kñów ít. Ásídé fróm mý fríéñds héré, whó próbáblý dó — théý júst dídñ’t réálízé ít ýét, cáúsé ít’s óñ évérý óñé hít wóñdér státíóñ. Í’vé héárd ít óñ thé óldíés státíóñs áñd thíñgs líké thát. Ít túrñéd 22 thís ýéár. Évérýbódý kñóws líñés fróm thís sóñg. Íf Í sáý, “Ýóú líéd tó mé.” Évérýbódý kñóws whát Í’m tálkíñg ábóút. Évérýbódý cáñ síñg thís só lét’s dó thís tógéthér. (Síñgs, “Ýóú líéd tó mé. Áll thósé tímés ýóú sáíd ýóú wóúld ñót léávé.”)] 

[(Áúdí~éñcé~ síñg~s bác~k áñd~ láúg~hs)] 

[PJ: Wáít¿ Whó hít thé “Óh mý Gód¿” Whó hít thé “Óh mý Gód¿” Lóók, “Óh mý Gód” ís óñé óf thé gréátést ád líbs óf áll tímé. Áñd Í’m góññá téll ýóú whý. “Óh mý Gód” ís féátúréd préttý prómíñéñtlý íñ Bóýz ÍÍ Méñ’s “Éñd óf thé Róád.” Wáñýá thróws áñ “Óh mý Gód.” Hé thróws thát íñ théré. Ít ís á vérý prómíñéñt ád líb. Bút mý póíñt héré ís, géñérállý, thát évérýbódý kñóws wórds fróm thís sóñg. Évérýbódý síñgs álóñg wíth thís sóñg évéñ íf ýóú prétéñd ýóú háté ít. Íf ýóú áct líké ýóú dóñ’t lóvé thís sóñg ít’s bécáúsé ýóú áré óñé óf thósé péóplé whó próbáblý kícks púppíés áñd hátés évérýbódý thát pósts píctúrés óf kíttéñs. Álsó, ít tákés vérý prómíñéñt cómpóñéñts óf sómé óf thé móst pópúlár sóñgs. Só ít’s cómpríséd óf á cóúplé sámplés. Úmmm, whát’s thé Tóm Tóm Clúb, “Géñíús óf Lóvé” sóñg¿] 

[(Áúdí~éñcé~ síñg~s pár~t óf “G~éñíú~s óf L~óvé”)] 

[PJ: Só ýóú áll kñów thís sóñg ríght¡ Máríáh Cárý, ÓDB, “Fáñtásý.” Dóés áñýbódý ñót líké thát sóñg¿ Ñó. Thát ís thé máíñ cómpóñéñt óf “Rétúrñ óf thé Máck.” Ít ís lítérállý thé bédróck óf thé whólé sóñg. Théñ ýóú hávé á bláck, Í thíñk Ñígéríáñ Brít, síñgíñg íñ hís bést Éñglísh áccéñt ábóút thé fáct thát ýóú líéd tó hím fór áll thósé tímés ýóú sáíd ýóú wóúld ñót léávé. Ít’s thé rétúrñ óf thé máck. Áñd ít’s á sóñg ábóút tríúmph. Ít’s thé Rétúrñ óf thé Máck. Hé’s cómíñg báck, hé’s bééñ góñé. Bút hé’s báck. Íf ýóú hávé évér íñ ýóúr lífé, qúít á jób, ór félt líké, ýóú kñów, sómébódý díd ñót gívé ýóú ýóúr júst dúé. Ýóú hávé, ít’s thé Rétúrñ óf thé Máck, thát ís whát ýóú hávé dóñé. Ýóú hávé bróúght thát báck tó thé táblé. Chúckíí Bóókér, pláýíñg gámés. (“Whý ýóú wáññá pláý gámés óñ mé¿”). Thát’s thé óthér bédróck óf thé sóñg whích, Í’m ássúmíñg ñót évérýbódý kñóws Chúckíí Bóókér áñd théré’s ñó góód réásóñ whý évérýóñé shóúld kñów Chúckíí Bóókér. Bút íf ýóú díd áñd ýóú héárd thát sóñg ýóú’d bé líké “Óhhhh thát sóñg ís fúckíñ dópé¡”

Álsó thé bédróck óf thé sóñg. Ít’s ókáý. Gréát lýrícs. Ít’s cómpríséd óf sómé óf sóñgs thát áré cómplétélý áwésómé. Ít’s tríúmpháñt. Bút últímátélý. . . dóñ’t ýóú líké góód thíñgs¿ Dó ýóú líké góód thíñgs¿ Dó ýóú líké góód thíñgs¿ Í thíñk wé áll líké góód thíñgs. Mý bláck máñ íñ thé báck, ýóú líké góód thíñgs¿ Ýéáh, álríght, júst, ókáý, ýóú lóvé Béýóñcé só, cléárlý, ýóú líké góód thíñgs. Úh óh, whóá, ñó Béýóñcé sláñdér, Í’m ñót pláýíñ’ thát’s ñót á Béýóñcé shót. Thís ís áll Béýóñcé. Thís ís . . . Béýóñcé térrítórý óvér héré. Mý póíñt ís wíth thé tímé thát Í júst úséd, Í géñúíñélý wáñtéd tó cóñvíñcé ýóú áll thát “Rétúrñ óf thé Máck” ís óñé óf thé gréátést sóñgs óf áll tímé, áñd évéñ íf ýóú dóñ’t bélíévé ít ís. Í gúáráñtéé thát ýóú wíll lístéñ tó thát sóñg dífféréñtlý. Ýóú wíll cóñsídér ít. Ýóú míght lístéñ tó ít whéñ ýóú léávé héré ñów líké, “Whát thé fúck¿”] 

[(Áúdí~éñcé~ láúg~htér~)]

[PJ: Bú~t ýóú~ wíll~ hávé~ ñó ch~óícé~ bút t~ó áck~ñówl~édgé~ áñd ú~ñdér~stáñ~d thá~t, ýés~, Márk~ Mórr~ísóñ~ ís á ó~ñé hí~t wóñ~dér. M~árk M~órrí~sóñ í~s sóm~ébód~ý whó~ Í’m pr~éttý~ súré~ spéñ~t téñ~ óf th~é lás~t twé~ñtý ý~éárs~ íñ pr~ísóñ~.] 

[(Áúdí~éñcé~ láúg~htér~)]

[PJ: Táx évásíóñ, sómé óf thát shít Wésléý Sñípés wás dóíñ’. Í dóñ’t kñów. Sóméthíñg álóñg thósé líñés. Bút últímátélý áñd móré ímpórtáñtlý, hé mádé óñé óf thé gréátést sóñgs óf áll tímé. Áñd Í ñééd ýóú tó úñdérstáñd thát. Áñd évéñ íf ýóú díságréé, Í ñééd ýóú tó gó fórth, tó próspér-flóúrísh áñd lístéñ tó “Rétúrñ óf thé Máck” ás Gód íñtéñdéd ýóú tó. Ás óñé óf thé gréátést sóñgs óf áll tímé. Thát wás thé fírst thíñg Í cáréd ábóút. Só wé góññá tálk ábóút sóméthíñg á líttlé móré préssíñg íñ thé bláck cómmúñítý. Á líttlé bít móré préssíñg. Whý thé fúck dó ý’áll háté thé wórd “cóñvérsáté” só múch¿] 

[(Áúdí~éñcé~ láúg~htér~)]

[PJ: Lístéñ, lístéñ. “Cóñvérsáté” ís ábsólútélý á móthérfúckíñg wórd Í júst úséd ít. . . twícé¡ Áñd ýóú áll kñów éxáctlý whát Í’m sáýíñg whéñ Í sáý ít. Íf Í sáý “cóñvérsáté,” évérýbódý kñóws Í’m ábóút tó hávé á tálk wíth sóméóñé élsé. Íf Í wálk óút thé dóór, ýóú áñd mé cáñ gó cóñvérsáté, ý’áll kñów éxáctlý whát Í’m tálkíñg ábóút. Thé máíñ, hóld úp, thé máíñ póíñt óf cómmúñícátíóñ ís tó éxcháñgé thóúghts áñd ídéás wíth áñóthér húmáñ béíñg íñ á wáý thát théý cáñ úñdérstáñd ít ríght¿ Móst óf ús áré bláck íñ héré. Wé próbáblý áll lístéñ tó híp hóp. Íñ sómé wáý, shápé ór fórm. Wé áll lístéñ tó ráppérs úsé wórds thát théý bé mákíñg úp fór ýéárs. Í’m fróm dówñ sóúth, hálf thé shít Í gréw úp óñ ísñ’t á réál wórd. Mý gráñdmá cálléd óráñgés “érrñgés,” áñd Í kñéw éxáctlý whát shé wás tálkíñg ábóút. Whéñ shé tóld mé tó gét thé “írñ,” Í kñéw éxáctlý Í ñééd tó gó gét thé íróñ. Í kñéw éxáctlý whát shé wás tálkíñg ábóút. Bút thé fáct ís, péóplé áccépt thát shít, péóplé dóñ’t áccépt “cóñvérsáté.” Í ñééd sómébódý tó gívé mé á réásóñ whý “cóñvérsáté” áíñ’t á réál wórd.] 

[PJ: Ýóú kñów whát, bécáúsé Í kñów hís lífé, Í cóúldñ’t, Í wás góññá sáý sóméthíñ’, thát wóúld’vé gót réál pérsóñál. Ít gót réál pérsóñál. Thát’s óñé óf mý bróthérs báck théré, óñé óf mý bést fríéñds íñ lífé. Só lét mé prótést sóméthíñg tó ýóú áll, ókáý. Wáý dówñ íñ thé júñglé déép. Í’m ñót góíñg thé dólómíté róúté. Sóméhów, sóméwáý, óñé dáý, sómébódý décídéd thát thíñg wé wálk íñ áñd óút óf ís á dóór. Ríght¿ Sómébódý décídéd thát shít áñd wé áll júst áccéptéd ít. Ñóbódý qúéstíóñs shít. Évérýbódý wás líké, “Ýóú kñów whát¿ Thát’s á góód áss wórd fór thát shít. Dóór.” Óñé dáý sómébódý cámé úp wíth thé wórd “óríéñtátíóñ.” Áñd théý wéré líké, “Wé góññá shórtéñ thát móthérfúckér, só íñstéád óf óríéñtátíóñ, wé góññá óríéñtáté sómé shít.” Áñd évérýóñé wás líké, “Cóól.”] 

[(Áúdí~éñcé~ láúg~htér~)]

[PJ: Hóld óñ, hóld óñ, hóld óñ, hóld óñ, hóld óñ, hóld óñ. Í prómísé ýóú íf ýóú lóók sómé óf thís shít úp, ít áctúállý éxísts. Áñd Í réád réál góód. Só, thé fúck¿ Í réád góód ás fúck, só. Mý póíñt ís, á lóñg tímé ágó péóplé décídéd á whólé búñch óf thíñgs wéré góññá bé wórds áñd ñóbódý qúéstíóñéd áñý óf ít. Í éspécíállý hávé á próblém wíth bláck fólks bééfíñ’ wíth á wórd wé dídñ’t cómé úp wíth íñ thé dámñ fírst plácé. Ýéáh, wé ábóút tó gó théré fór á sécóñd. Évérý cóñvérsátíóñ Í’vé hád árgúíñg ábóút thé wórd “cóñvérsáté” álwáýs cómés dówñ tó thé Kíñg’s Éñglísh. Thát’s ñót á réál wórd. Ít wásñ’t ýóúr wórd íñ thé fírst dámñ plácé. Wé dídñ’t cómé úp wíth thís shít, sómébódý júst tóld ýóú thát wás thé wórd áñd áll thé súddéñ wé áccéptéd ít. “Dóór,” “flóór,” “whóré,” “pólé,” “mícróphóñé” — whátévér, wé júst áccépt thésé thíñgs.

Bút sóméhów “cóñvérsáté” ís líké grátíñg óñ á chálkbóárd fór péóplé. Só Í’vé dédúcéd thát thé óñlý réásóñ whý wé háté thé wórd “cóñvérsáté” ís bécáúsé wé ássúmé thát’s óñé óf thósé márkérs óf “léss-tháñ” édúcátíóñ, líké íf ýóú wéré, évérýbódý íñ thís róóm próbáblý góés óút áñd úsés thé wórd “cóñvérsáté,” ít’s á jóké. Líké íf Í úsé ít ámóñgst áñý óñé óf ý’áll, ý’áll kñów thát Í dóñ’t méáñ ít. Ý’áll kñów Í kñów béttér, ríght. Ýóú kñów Í kñów ít’s cóñvérsé, hówévér ýóú gét áróúñd ýóúr cóúsíñs áñd ýóúr áúñtíés áñd Í gót á búñch óf thém thát dó shít líké thát. Whó sáý, “Í cóñvérsáté wíth mý áúñtíés áll thé tímé.” Ñó búllshít líké wé’ré lítérállý — wé góññá cóñvérsáté ríght qúíck.

Í’vé áctúállý hád thát cóñvérsátíóñ. Ít dídñ’t bóthér mé. Bút Í thíñk thé ássúmptíóñ ís, bécáúsé wé kñów béttér ít’s ókáý tó úsé ít. Óñcé ýóú kñów thé rúlés, ít’s ókáý tó bréák thém ríght¿ Bút, wé’ré tóó héllbéñt óñ whát thé rúlés áctúállý áré fór sómé shít wé dídñ’t créáté íñ thé fírst plácé. Bút wé gót cáúght úp íñ thé sécóñd plácé, trýíñ tó gét tó thé thírd plácé, béíñg óñ sómé búllshít íñ thé fóúrth plácé. Át thé éñd óf thé dáý, thé wórd “cóñvérsáté,” tó mé, tó ýóú, tó ýó móm áñd ýó cóúsíñs tóó, ís áctúállý á wórd bécáúsé whéñ Í sáý ít, ágáíñ, ýóú kñów éxáctlý whát Í méáñ. “Cóñvérsáté” ís á wórd. Álríght thát’s thé sécóñd thíñg Í wás góññá trý tó cóñvíñcé ýóú óf. Í dóñ’t éxpéct tó cháñgé áñý héárts ór míñds, bút Í réállý — thís ís thé shít thát wás óñ mý héárt whéñ Í wás líké, “Í hávé tímé tó gó tálk tó péóplé thís ís whát Í’m góññá dó.”]

[Wé ál~l lís~téñ t~ó ráp~pérs~ úsé w~órds~ thát~ théý~ bé má~kíñg~ úp fó~r ýéá~rs. Í’m~ fróm~ dówñ~ sóút~h, hál~f thé~ shít~ Í gré~w úp ó~ñ ísñ~’t á ré~ál wó~rd.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

[pérs~óñ óñ~ stáí~rs át~ Ácé T~óróñ~tó]

Ace Hotel | December 15, 2022

[Mímí~ Zhú T~ákés~ Íñ Tó~róñt~ó]

[Wrít~ér, ár~tíst~ áñd q~úéér~ órgá~ñízé~r, Mím~í Zhú~, cámé~ thró~úgh Á~cé Tó~róñt~ó réc~éñtl~ý tó s~háré~ théí~r ñéw~ést b~óók, "B~é Ñót~ Áfrá~íd óf~ Lóvé~", áñd á~ béáú~tífú~l réf~léct~íóñ ó~f thé~ír tí~mé áb~sórb~íñg t~hé cí~tý.]

[Glór~íá St~éíñé~m]

Ace Hotel | [Ñóvé~mbér~ 15, 2022]

The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off! Interview with Gloria Steinem

Steinem discusses her newest book "The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off!", a divine opus of essays and timeless Gloria-isms — with Atelier Ace writer and former Ms. Magazine intern Jenevieve Ting.

[Gábr~íélé~ Tíñt~í áñd~ Márt~óñ Cs~ókás~]

[Ácé H~ótél~ Lóñd~óñ] | [Márc~h 19, 2020]

["Rúíñ~s" bý G~ábrí~élé T~íñtí~ áñd M~ártó~ñ Csó~kás]

[Bódíés, múch líké thé péóplé whó hóúsé thém, áré vástlý dífféréñt. Hów wé úñdérstáñd thém, théñ, ís lárgélý dépéñdéñt óñ hów théý’ré shówñ tó ús. Phótógráphý — ór thé twó-díméñsíóñál réñdéríñgs wé éñcóúñtér úpóñ fírst blúsh — íñtródúcé ús tó thósé bódíés, bút óffér sóméthíñg élsé, tóó.]