ícono de calendario

The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off! Interview with Gloria Steinem

[Glór~íá St~éíñé~m]

[Whéñ áskéd whát stíll géts hér éxcítéd, Glóríá Stéíñém réplíéd, máttér-óf-fáctlý, “Wéll, évérýthíñg.”

Thé ícóñíc fémíñíst, wrítér áñd áctívíst hás bééñ áñ úñýíéldíñg líghthóúsé íñ thé réálm óf géñdér áñd rácíál éqúálítý, cómmúñítý órgáñízíñg áñd sócíál jústícé fór óvér 50 ýéárs, gúídíñg só máñý óf ús báck wíth lóvé, résílíéñcé áñd thé rádícál ñótíóñ thát, “Hópé ís á fórm óf pláññíñg.” Héré, Stéíñém díscússés hér ñéwést bóók —Thé Trúth Wíll Sét Ýóú Fréé, Bút Fírst Ít Wíll Píss Ýóú Óff¡, á dívíñé ópús óf éssáýs áñd tíméléss Glóríá-ísms — wíth Átélíér Ácé wrítér áñd fórmér Ms. Mágázíñé íñtérñ Jéñévíévé Tíñg. Fróm úsíñg láúghtér ás á fémíñíst práctícé, tó íñtúítíñg éách óthér’s úñíqúéñéss, tó léárñíñg tó grów líké tréés íñ cóñcéñtríc círclés, thé séríál óptímíst téthérs ús báck tó óúr sháréd pást, préséñt áñd fútúré, áñd shárés hów Ámérícá “máý bé ábóút tó bé fréé.”
]

[1997 márc~h]
[©Jéññ~ý Wár~búrg~]

[Jéñé~víév~é Tíñ~g:]
[Ít’s s~úch á~ pléá~súré~ tó gé~t tó t~álk t~ó ýóú~.]

[Glór~íá St~éíñé~m:]
[Ýés, í~t’s ñí~cé tó~ tálk~ tó ýó~ú. Í fé~él lí~ké wé~’ré ré~láté~d, (láú~ghs) r~íght~¿]

[JT:]
[Ýés¡~ Víá t~hé pé~réññ~íál M~s. Mág~ázíñ~é.]

[GS:]
[Thát~’s gré~át.]

[JT:]
[Ít wá~s súc~h á gr~éát é~xpér~íéñc~é áñd~ Í réá~llý c~rédí~t ít á~s mý f~írst~ fórá~ý íñt~ó fém~íñís~m áñd~ sócí~ál jú~stíc~é, só Í~’m só g~ráté~fúl f~ór ál~l óf t~hé wó~rk th~át ýó~ú’vé d~óñé.]

[GS:]
[Í gét~ tó dó~ whát~ Í cár~é ábó~út, só~ thér~é’s ñó~ gréá~tér r~éwár~d thá~ñ thá~t.]

[JT:]
[Hów d~íd th~é géñ~ésís~ óf th~ís bó~ók có~mé tó~ bé¿ D~íd ýó~ú háv~é á sp~écíf~íc tí~mélí~ñé fó~r wáñ~tíñg~ tó pú~blís~h ít¿~]

[GS:]
[Ñó, ít háppéñéd bý thé súggéstíóñ óf fríéñds bécáúsé Í dóñ’t thíñk wé óúrsélvés sáý, “Óh, Í’m góíñg tó públísh á cólléctíóñ óf mý qúótés” (láúghs). Wé ñééd sóméóñé élsé tó sáý thát ít’s wórthwhílé. Áñd ít áctúállý wás ñót thé ñéxt bóók Í hávé á cóñtráct fór, bút ít íñsértéd ítsélf íñ bétwééñ, áñd ít’s bééñ fúñ tó dó bécáúsé Í dó thíñk qúótés áré thé póétrý óf évérýdáý lífé áñd ít’s fúñ tó trý tó gét thé móst méáñíñg íñtó thé féwést wórds. Whéñ Míchéllé Óbámá sáíd, “Whéñ théý gó lów, wé gó hígh,” ít sáíd só múch. Só Í’vé tríéd tó pút ñót óñlý mý qúótés, bút sómé óthér fávórítés ás wéll íñ théré.]

[Qúót~és ár~é thé~ póét~rý óf~ évér~ýdáý~ lífé~.]

[JT:]
[Áñd é~véñ t~hé tí~tlé ó~f thé~ bóók~ ís á p~ówér~fúl q~úóté~ óf ýó~úrs, í~ñ áñd~ óf ít~s ówñ~.]

[GS:]
[Ýés. Lóókíñg át thé hístórý óf thát qúóté ís íñtéréstíñg bécáúsé Í hádñ’t thóúght ábóút ít, bút Í dó thíñk thát ít wás fírst ýóúñg méñ whó wéré rébéllíñg ágáíñst thé dráft whó wéré sáýíñg, “Thé trúth wíll sét ýóú fréé” bécáúsé théý wéré hópíñg thát thé trúth óf thé wár wóúld sét thém fréé fróm thé dráft. Thát wás thé bégíññíñg óf ít fór mé, áñd théñ Í képt áddíñg bécáúsé íñ thé wóméñ’s móvéméñt, éspécíállý whéñ wé réálízéd thésé húgé óbvíóús trúths, líké thé dífféréñcé íñ pówér, ór thát géñdér ís mádé úp ór thát rácé ís mádé úp, ít’s á húgé révélátíóñ thát fréés ýóú, bút théñ whéñ ýóú séé thé dégréé óf íñjústícé báséd óñ thósé íñvéñtíóñs, ít dóés píss ýóú óff.]

[JT:]
[Ít ál~só ré~míñd~s mé ó~f Áúd~ré Ló~rdé’s~, Thé Ú~sés ó~f Áñg~ér áñ~d thé~ ñótí~óñ th~át áñ~gér d~óés h~ávé v~álúé~, áñd í~t cáñ~ bé qú~íté p~ródú~ctív~é.]

[GS:]
[Mm-hm~m, áñd~ Í thí~ñk ít~’s ésp~écíá~llý í~mpór~táñt~ fór w~óméñ~ tó hé~ár th~át bé~cáús~é thé~ ídéá~ óf áñ~ áñgr~ý wóm~áñ ís~ múch~ móré~ púñí~shéd~ cúlt~úrál~lý th~áñ th~é ídé~á óf á~ñ áñg~rý má~ñ.]

[JT:]
[Wéré~ thér~é óth~ér tí~tlés~ thát~ ýóú c~óñsí~déré~d fór~ thís~ cóll~éctí~óñ¿]

[GS:]
[Thát~’s á gó~ód qú~éstí~óñ. Í’m~ trýí~ñg tó~ rémé~mbér~ whét~hér t~héré~ wéré~. Í thí~ñk th~át wá~s thé~ óbví~óús t~ítlé~ bécá~úsé í~t cóv~éréd~ thé ó~thér~ qúót~és th~át ár~é íñ t~héré~.]

[Glór~íá St~éíñé~m pró~mó]
[Íllú~strá~tíóñ~ bý Sá~máñt~há Dí~óñ Bá~kér]

[JT:]
[Óñé óf mý fávóríté qúótés thát ýóú hávé íñ thé bóók ís, “Tó wríté ís tó bríñg áñ íññér vóícé íñtó thé óútér wórld, tó bélíévé thát óúr thóúghts áré wórth éñtéríñg thé thíñkíñg óf óthérs, áñd tó máké réál whát hás ñévér éxístéd íñ qúíté thé sámé wáý béfóré. Whát cóúld bé á béttér páth tó sélf-válúé tháñ thát¿” Ít rémíñds mé óf thát vérý spírítúál ñótíóñ íñ cómmúñítíés óf cólór thát ýóú hávé tó “spéák” ór “wríté” ýóúrsélf íñtó éxístéñcé.]

[GS:]
[Ýés, á~bsól~útél~ý. Áñd~ Í thí~ñk ít~’s trú~é thá~t íñ é~ách ó~f ús í~s á có~mbíñ~átíó~ñ óf h~éréd~ítý á~ñd éñ~víró~ñméñ~t thá~t cóú~ld ñó~t háv~é háp~péñé~d béf~óré á~ñd có~úld ñ~évér~ hápp~éñ ág~áíñ. S~ó ít’s~ ñévé~r góí~ñg tó~ bé ré~ál íñ~ thé w~órld~ úñlé~ss wé~ éxpr~éss í~t.]

[JT:]
[Cóúl~d ýóú~ tálk~ ábóú~t ýóú~r ówñ~ jóúr~ñéý t~ó wrí~tíñg~ áñd p~úblí~shíñ~g áñd~ hów t~hát r~élát~íóñs~híp h~ás ch~áñgé~d óvé~r thé~ ýéár~s¿]

[GS:][
Í dóñ’t kñów whý Í wáñtéd tó bé á wrítér. Í thíñk ít hád á lót tó dó wíth Lóúísá Máý Álcótt bécáúsé Í wás ñót góíñg tó schóól áñd Í wás réádíñg á lót óf hér wrítíñg — ñót óñlý hér wrítíñg fór chíldréñ, bút hér grówñ-úp wrítíñg, tóó. Áñd ít sééméd tó mé só áppéálíñg, bút Í dídñ’t kñów thát óñé cóúld máké á lívíñg thát wáý.

Áñd whéñ Í lívéd íñ Íñdíá ríght áftér Í gót óút óf cóllégé, Í bégáñ tó wríté fór ñéwspápérs théré bécáúsé Í cóúld wríté ás á trávélíñg óútláñdér, á fóréígñér íñ Íñdíá ábóút Íñdíá, whích íñtéréstéd thém. Áñd thát áccídéñt réállý — Í sáý áccídéñt bécáúsé Í áctúállý wéñt tó Íñdíá pártlý bécáúsé Í lóvéd thé cóúñtrý áñd pártlý bécáúsé Í wás júst éñgágéd áñd éscápíñg géttíñg márríéd (láúghs) — thát éñábléd mé tó lívé fór á whólé ýéár béýóñd mý fírst ýéár óñ á féllówshíp áñd hávé thé ídéá thát ít wás póssíblé tó lívé thát wáý. Ít wásñ’t íñ thé cúltúré íñ Ámérícá. Í dóñ’t rémémbér áñýbódý téllíñg mé thát ít wás póssíblé.]

[JT:]
[Í wás~ júst~ wátc~híñg~ thís~ tálk~ bétw~ééñ ý~óú áñ~d bél~l hóó~ks át~ Éúgé~ñé Lá~ñg Có~llég~é fró~m á fé~w ýéá~rs ág~ó.]

[GS:]
[Óh ýé~áh. Í á~ctúá~llý j~úst c~ámé f~róm s~ééíñ~g bél~l íñ B~éréá~ ýést~érdá~ý áñd~ thé d~áý bé~fóré~.]

[Wé lé~árñ f~róm d~íffé~réñc~é, ñót~ sámé~ñéss~.]

[JT:]
[Íñ th~át có~ñvér~sátí~óñ Í t~híñk~ ýóú c~rédí~téd t~hé éx~pérí~éñcé~ óf gó~íñg t~ó Íñd~íá ás~ sórt~ óf ál~lówí~ñg ýó~ú tó s~éé pé~óplé~ óf có~lór á~ñd óf~ á díf~féré~ñt bá~ckgr~óúñd~, áñd b~égíñ~ tó há~vé th~át “ñú~áñcé~d” úñd~érst~áñdí~ñg th~át pé~óplé~ áré p~éópl~é.]

[GS:]
[Íñdíá óf cóúrsé hás íts ówñ cásté sýstém, whích ís ñót tó bé fórgívéñ, bút ít dóés áccústóm ýóú tó sééíñg á ráíñbów óf péóplé. Só whéñ Í cámé hómé, Í wás súddéñlý áwáré thát Í wás lívíñg íñ á whíté ghéttó. Áñd ít mádé mé mád óñ mý ówñ béhálf, ýóú kñów, “Hów dáré péóplé téll mé whó mý fríéñds áré¿” Áñd Í thíñk thát’s hélpfúl bécáúsé wé óftéñ phrásé thíñgs ás íf ít wéré á péñáltý. Wé téll péóplé ýóú hávé tó hávé “hárd cóñvérsátíóñs.” Ýéáh, ókáý. Théý áré pérháps hárd cóñvérsátíóñs, bút théý áré óúr gíft. Whó wáñts tó bé cóñfíñéd tó á tíñý pércéñtágé óf thé wórld’s pópúlátíóñ¿ Áñd Í thíñk ít’s hélpfúl tó sáý ít thát wáý. Wé léárñ fróm dífféréñcé ñót sáméñéss.]

[JT:]
[Í thí~ñk ít~’s só p~ówér~fúl t~hát s~óméó~ñé óf~ ýóúr~ íñfl~úéñc~é áñd~ ýóúr~ stát~úré á~ñd ýó~úr íd~éñtí~tý sá~ý sóm~éthí~ñg lí~ké th~át. Sp~éákí~ñg ás~ á pér~sóñ ó~f cól~ór áñ~d á qú~éér p~érsó~ñ, Í’m j~úst r~éáll~ý grá~téfú~l thá~t ýóú~’vé có~ñstá~ñtlý~ bééñ~ trýí~ñg tó~ púsh~ fór t~hát.]

[GS:]
[Ýóú k~ñów w~hát, ý~óú dó~ñ’t ñé~éd tó~ bé gr~átéf~úl. Í’m~ grát~éfúl~. Béíñ~g grá~téfú~l ís á~ búrd~éñ íñ~ ítsé~lf (lá~úghs~). Ýóú d~óñ’t ñ~ééd t~ó bé g~ráté~fúl.]

[JT:]
[Í réállý ápprécíáté thát. Íñ thé bóók ýóú tálk ábóút thé álmóst ímmédíáté bácklásh thát áñý sócíál móvéméñt éxpéríéñcés, cómpáríñg ít tó whéñ á wómáñ ís móst vúlñéráblé júst béfóré, ór júst áftér shé éscápés á víóléñt hóúséhóld, áñd ýóú tálkéd ábóút hów ít’s whéñ shé’s “júst ábóút tó bé fréé.” Hów dó ýóú séé Ámérícá réáchíñg á símílár plácé óf “fréédóm¿”]

[GS:]
[Í thíñk théré ís á góód párállél théré bécáúsé whéñ Í chéckéd íñtó sócíál jústícé móvéméñts lóñg ágó, wé wéré éñérgétíc áñd íññóvátívé áñd pówérfúl, bút wé wéré á smáll míñórítý. Ñów, íf ýóú lóók át públíc ópíñíóñ pólls, théré áctúállý ís á májórítý óf Ámérícáñs whó ágréé wíth thé cívíl ríghts móvéméñt, thé fémíñíst móvéméñt, thé gáý áñd lésbíáñ áñd tráñsgéñdér móvéméñt, thé écólógícál móvéméñt. Wé áll kíñd óf básícállý ágréé thát péóplé shóúld bé tréátéd úñíqúélý áñd íñdívídúállý, áñd thát clímáté cháñgé ís úpóñ ús. Áñd thát méáñs thát thé péóplé whó wéré ráíséd íñ áñd áré stíll dépéñdéñt óñ thé óld híérárchý áré íñ thé míñórítý fór thé fírst tímé. Áñd théý kñów théý’ré íñ thé míñórítý. Só ýóú séé whíté ñátíóñálísm rísíñg ágáíñ. Áñd clímáté wármíñg déñíál. Áñd théý’ré phýsícállý íñ thé míñórítý ór wíll sóóñ bé, bécáúsé Í thíñk ít’s léss tháñ 20 ýéárs béfóré wé bécómé á májórítý péóplé óf cólór ñátíóñ.]

[JT:]
[Thát~’s ríg~ht.]

[Glór~íá St~éíñé~m]
[Phót~ó bý C~árlý~ Rómé~ó]

[GS:]
[Thé fírst géñérátíóñ óf bábíés whó áré májórítý bábíés óf cólór hávé álréádý bééñ bórñ. Áñd só whát wé ñééd tó léárñ ís thát thé tímé ríght áftér víctórý ís thé móst dáñgéróús tímé bécáúsé thósé áccústóméd tó cóñtról áré lósíñg cóñtról. Í dó bélíévé thát’s thé réásóñ wé séé súch férócítý fróm whát ís áctúállý á míñórítý óf Ámérícáñs. Áñd tháñks tó thé pécúlíárítý óf óúr éléctórál sýstém, máñágéd tó éléct á présídéñt évéñ thóúgh hé lóst thé pópúlár vóté bíg tímé.]

[JT:]
[Í thí~ñk ýó~úñg p~éópl~é féé~l thí~s séñ~sé óf~ désp~áír ó~r hóp~élés~sñés~s ábó~út th~é stá~té óf~ thé w~órld~, éspé~cíál~lý lá~télý~. Hów d~ó ýóú~ ñóúr~ísh h~ópé í~ñ á cl~ímát~é thá~t féé~ls st~árvé~d óf í~t¿]

[GS:]
[Í dó thíñk ít hélps tó órgáñízé ácróss á lót óf dífféréñt ágés bécáúsé ít ís trúé thát ús óld fólks (láúghs) próbáblý hávé á líttlé móré hópé bécáúsé wé dó rémémbér whéñ thíñgs wéré múch wórsé. Bút wé ñééd ýóúñgér péóplé whó áré mád ás héll át whát ít ís ñów. Wé ñééd éách óthér áñd ít’s ñót práctícál tó bé dívídéd bý ágé éíthér. Bút íf thósé hópés wéréñ’t álréádý réál íñsídé ýóú, ýóú cóúldñ’t hópé thém. Só ít mákés ñó séñsé tó állów thósé tó bé tákéñ áwáý fróm ýóú bécáúsé ýóú hávé thé pówér tó háñg óñtó thém.]

[JT:]
[Óñé ó~f mý f~ávór~íté q~úóté~s óf ý~óúrs~ hás á~lwáý~s béé~ñ, “hóp~é ís á~ fórm~ óf pl~áññí~ñg.” Hó~w hás~ ýóúr~ rélá~tíóñ~shíp~ tó hó~pé ch~áñgé~d óvé~r thé~ ýéár~s¿]

[GS:]
[Thát’s á góód qúéstíóñ. Í’m trýíñg tó thíñk. Ít’s hárd tó thíñk óñésélf báck íñtó á prévíóús státé óf míñd (láúghs). Í dó thíñk mý hópés áré á líttlé móré réálístíc tháñ théý úséd tó bé bécáúsé théré wás á cértáíñ ámóúñt óf ñáïvété ás Í wás sáýíñg, wé thóúght, wéll, thís íñjústícé ís júst só gréát. Súrélý péóplé wíll réálízé, íf óñlý wé téll thém. Wé wéréñ’t pátíéñt, lét mé pút ít thát wáý. Wé dídñ’t úñdérstáñd thát móvéméñts wéréñ’t sóméthíñg ýóú díd fór fívé ór 10 ýéárs. Ít wás ýóúr whólé lífé.]

[JT:]
[Rígh~t.]

[GS:]
[Bút ñów, Í dó thíñk wé úñdérstáñd ít. Áñd álsó wé hávé thé réwárd thát cómés fróm thát, whích ís thé móvéméñt ítsélf. Whích ís á chóséñ fámílý, Í méáñ, wé áré cómmúñál áñímáls só ít’s ímpórtáñt thát wé hávé thé súppórt óf óthér péóplé whó sháré sómé óf thé sámé hópés. Wé cáñ’t súrvívé álóñé fór vérý lóñg. Áñd thát’s whát móvéméñts áré fór, áñd théré ís áñ íñcrédíblé jóý tó hávíñg á móvéméñt.]

[JT:]
[Mmhm~m.]

[GS:]
[Ýóú kñów whát Í méáñ¿ Í kñów thát Í cáñ gó áñýwhéré íñ thé wórld áñd gét thé wórd óút ás tó whéré thé móvéméñt fólks áré áñd théý wíll bé théré, régárdléss óf hów dífféréñt thé cúltúré ís. Fór íñstáñcé, whéñ thé bíg démóñstrátíóñ háppéñéd ríght áftér Trúmp wás éléctéd, Í wás géttíñg émáíls áñd cálls fróm Zámbíá, fróm Kéñýá, fróm thé Bráñdéñbúrg Gáté íñ Gérmáñý thát théý wéré órgáñízíñg márchés, tóó. Ít wás thé bíggést síñglé évéñt évér íñ thís cóúñtrý, bút álsó ít wás wórldwídé.]

[JT:]
[Í thí~ñk só~métí~més p~éópl~é fór~gét t~hát c~réát~íñg t~hé có~mmúñ~ítý í~s thé~ móvé~méñt~ áñd t~hát í~s whá~t wé’r~é trý~íñg t~ó fíg~ht fó~r.
]

[GS:]
[Ýéáh~, éxác~tlý. W~é stí~ll ár~é íñ t~hé íñ~díví~dúál~ thíñ~kér m~ódé t~óó mú~ch. Áñ~d ít j~úst c~áúsé~s ús t~ó búr~ñ óút~ bécá~úsé ý~óú cá~ñ’t ké~ép gó~íñg f~ór vé~rý ló~ñg wí~thóú~t cóm~páñí~óñsh~íp.]

[JT:]
[Tótá~llý. Í~ thíñ~k cáp~ítál~ísm ó~ftéñ~ téác~hés ú~s thá~t wé h~ávé t~ó bé t~hé sí~ñgúl~ár, th~é sáv~íór ó~r sól~é éxc~éptí~óñál~ pérs~óñ tó~ súcc~ééd í~ñ órd~ér tó~ sávé~ thé g~róúp~ ór có~mmúñ~ítý.]

[GS:]
[Í méá~ñ, thá~t’s rí~dícú~lóús~ (láúg~hs), ýó~ú kñó~w. Wé á~ll ñé~éd gó~ód fó~ód áñ~d á ñí~cé pl~ácé t~ó lív~é áñd~ góíñ~g dáñ~cíñg~, bút á~ftér~ thát~, móñé~ý ís b~óríñ~g.]

[Íf Í h~ád áñ~ áll-t~ímé f~ávór~íté q~úóté~ bécá~úsé í~t éxp~réss~és th~é mós~t, Í wó~úld s~áý, “Wé~ áré l~íñké~d, ñót~ ráñk~éd.”]

[Glór~íá St~éíñé~m]
[Phót~ó bý B~éówú~lf Sh~ééhá~ñ]

[GS:][
Prófóúñdlý bóríñg. Áñd Í thíñk máñý óf thé péóplé whó áré át thé tóp óf thé héáp áré ísólátéd bý ít. Áñd ít háppéñs Í ñótícéd, éspécíállý tó wóméñ. Thé lást tímé Í wróté ábóút thís wás á whílé ágó, só Í hávéñ’t lóókéd át thé státístícs látélý, bút fámílíés thát hávé íñhérítéd wéálth wéré thé plácé óf thé gréátést íñcídéñts óf chíld séxúál ábúsé bécáúsé théý wéré thé móst pátríárchál íñ míñíátúré — thé fámílý wás á pátríárchý íñ míñíátúré, áñd álsó óútsídé fórcés, líké á phýsícíáñ ór sócíál wórkér dídñ’t íñtérvéñé.

Í óñlý díscóvéréd thát fróm ráísíñg móñéý bécáúsé Í thóúght, wéll, héré áré wóméñ whó’vé íñhérítéd wéálth, théý cáñ hélp, áñd théñ Í réálízéd íñ whát déép shít théý wéré. Ríght¿ Áñd théý wéré béíñg márríéd óff íñ órdér tó lét á sóñ-íñ-láw rúñ thé córpórátíóñ bécáúsé théré wás thé dísástér óf ñót hávíñg á sóñ.

Só wé réállý ñééd tó lóók át éách óthér’s réál sítúátíóñ. Í méáñ thósé óf ús wíth léss móñéý áré próbáblý sómétímés gúíltý óf réséñtíñg thósé wíth móré ás íf théý wéré béttér óff. Í’m ñót súré théý áré, ás húmáñ béíñgs.]

[JT:]
[Ít ál~só ré~míñd~s mé ó~f áñó~thér~ qúót~é thá~t ýóú~ hávé~, whíc~h ís, “S~háré~d púr~pósé~ élím~íñát~és hí~érár~chý.” T~hát w~é áré~ móré~ álík~é thá~ñ wé’r~é díf~féré~ñt wh~éñ wé~ áré w~órkí~ñg tó~wárd~s á có~mmóñ~ góál~.
]

[GS:]
[Íf Í h~ád áñ~ áll-t~ímé f~ávór~íté q~úóté~ bécá~úsé í~t éxp~réss~és th~é mós~t, Í wó~úld s~áý, “Wé~ áré l~íñké~d, ñót~ ráñk~éd.”]

[JT:]
[Hów d~ó ýóú~ thíñ~k wé c~áñ fó~stér~ déép~ér có~ññéc~tíóñ~s wít~h péó~plé w~hó ár~é díf~féré~ñt fr~óm ús~¿]

[GS:]
[Fírst óf áll, wé cáñ méét tógéthér wíth áll fívé séñsés. Téchñólógý ís á bléssíñg íñ máñý wáýs. Pérháps éspécíállý fór wóméñ bécáúsé ýóú cáñ gáthér íñfórmátíóñ áñd fíñd líké-míñdéd fólks íñ sáfétý. Bút ýóú cáñ’t émpáthízé óñ á scrééñ. Ýóú cáñ óñlý dó thát whéñ ýóú’ré síttíñg tógéthér. Só íf wé’ré tógéthér wíth áll fívé séñsés áñd íf wé éách rémémbér tó tálk ás múch ás wé lístéñ ór lístéñ ás múch ás wé tálk, wé cáñ gó á lóñg wáý.]

[JT:]
[Rígh~t.]

[GS:]
[Hówévér, Í’m ñót súggéstíñg thát wé féél wé shóúld bé áblé tó cóññéct áñd wórk wíth évérýóñé. Bécáúsé Í dó wórrý ábóút wóméñ bécáúsé óúr módél óf wórkíñg tógéthér ís thé fámílý úsúállý. Só wé thíñk wé hávé tó íñclúdé évérýóñé. Áñd íf théré áré 500 péóplé óñ óñé sídé óf thé róóm whó áré réádý tó gó áñd théré áré á húñdréd óñ thé óthér sídé whó sáý “ñó,” íf wé gó áñd trý tó cóñvíñcé thé húñdréd whó sáý “ñó” íñstéád óf móvíñg wíth thé 500, thát’s (láúghs) ñót á góód ídéá.]

[JT:]
[Ýóú á~lsó t~álk á~ lítt~lé bí~t ábó~út “íñ~térd~épéñ~déñc~é,” whí~ch ré~míñd~s ús t~hát w~é áré~ méáñ~t tó r~élý ó~ñ éác~h óth~ér. Íñ~ ýóúr~ ówñ l~ífé, c~áñ ýó~ú thí~ñk óf~ sómé~ kéý r~élát~íóñs~híps~ thát~ hávé~ táúg~ht ýó~ú hów~ ímpó~rtáñ~t íñt~érdé~péñd~éñcé~ ís¿]

[GS:][
Óh, ýés. Ábsólútélý. Thé Ms. Mágázíñé óffícé béfóré ýóú wéré á párt óf ít thát wás héré íñ Ñéw Ýórk wás á cómmúñítý. Wé trádéd clóthés áñd récéívéd péóplé wáñdéríñg thróúgh fróm óthér cóúñtríés (láúghs). Wé dídñ’t hávé títlés. Wé máýbé wéñt á líttlé óvérbóárd íñ ñót hávíñg títlés áñd lístíñg óúrsélvés álphábétícállý bécáúsé théñ whéñ péóplé wéñt óñ tó óthér jóbs, ít wás hárd fór thém tó déscríbé whát théý díd. Péóplé bróúght théír kíds tó thé óffícé. Ít’s wóñdérfúl tó hávé chíldréñ áróúñd.]

[JT:]
[Í lóv~éd th~át íñ~ thé b~óók ý~óú sá~ý thá~t ýóú~r ídé~á óf h~éávé~ñ ís á~ñ édí~tórí~ál mé~étíñ~g.]

[Wé ár~é cóm~múñá~l áñí~máls~ só ít~’s ímp~órtá~ñt th~át wé~ hávé~ thé s~úppó~rt óf~ óthé~r péó~plé w~hó sh~áré s~ómé ó~f thé~ sámé~ hópé~s.]

[GS:][
Ýés, ábsólútélý. Bút ít hás tó bé áñ édítóríál méétíñg íñ whích évérýbódý fééls fréé tó spéák úp só thát thé ídéá thát ýóú éñd úp wíth máý bé thé fúñctíóñ óf spárkíñg óff thréé ór fóúr ídéás thát cámé úp, fírst.

Áftér Ms. hád móvéd tó LÁ, Í wás át á públíshíñg hóúsé góíñg tó édítóríál méétíñgs áñd théý wéré ñót só múch fúñ bécáúsé éách édítór wás cómíñg wíth óñé bóók ídéá bý áñ áúthór áñd trýíñg tó séll thát ídéá. Théý wéréñ’t cómíñg úp wíth ñéw bóók ídéás. Ýóú séé whát Í méáñ¿ Só ít hás tó bé á fréé áñd ópéñ méétíñg whéré ýóú spárk óff éách óthér áñd théñ ít’s réállý fúñ.]

[JT:]
[Dó ýó~ú háv~é á fá~vórí~té st~órý ó~r píé~cé th~át ýó~ú wór~kéd ó~ñ ór r~áñ át~ Ms.¿]

[GS:]
[Ñó, ýóú kñów, ýóúr ártíclés áré líké ýóúr chíldréñ. Ít’s hárd tó píck á fávóríté óñé (láúghs). Bút thé óñé thát hás bééñ thé móst répríñtéd áll óvér thé wórld, tó mý súrprísé, ís “Íf Méñ Cóúld Méñstrúáté.” Bécáúsé óf cóúrsé méñstrúátíóñ ís úñívérsál só ýóú kñów thát thát gót píckéd úp thé móst. Áñd whát’s íñtéréstíñg ñów ís thát méñ cáñ méñstrúáté. Ýóú kñów¿]

[JT:]
[Cómplétélý. Áñóthér qúóté thát Í lóvé óf ýóúrs íñ thé bóók ís, “Wé dóñ’t grów béttér ór wórsé wíth ágé, júst móré líké thé úñíqúé sélvés wé wéré bórñ tó bé béfóré mádé-úp géñdér rólés tóók óvér óúr céñtrál ýéárs.” Ás á qúéér pérsóñ, ás á ñóñ-bíñárý pérsóñ, Í thíñk ábóút thé scrípts thát ýóú’ré féd áñd cóñdítíóñéd tó úñdérstáñd áñd whát ýóúr lífé cóúld lóók líké íf ýóú wéréñ’t féd thósé scrípts.]

[GS:]
[Íñ thé fírst féw ýéárs áñd íñ thé lást féw ýéárs, wé’ré móst líkélý tó hávé éscápéd thósé rólés bécáúsé thósé rólés áré réállý ábóút répródúctíóñ áñd wéré béfóré ór áftér thé péríód óf répródúctíóñ áñd cóñtróllíñg répródúctíóñ, whích méáñs pátríárchý. Í cáñ’t rémémbér íf Í pút thís íñ thé bóók ór ñót, bút Ñátívé Ámérícáñ cúltúrés óftéñ hávé á sáýíñg óf sómé sórts, thát méáñs thát thé vérý ýóúñg áñd thé vérý óld úñdérstáñd éách óthér thé bést bécáúsé théý áré thé clósést tó thé úñkñówñ.]

[JT:]
[Í wéñt tó á tálk récéñtlý whéré sóméóñé wás tálkíñg ábóút hów thé cómmóñ ñárrátívé ís thát ás ýóú gét óldér, ýóú gét smártér áñd ýóú kñów ýóúrsélf béttér, bút thé wáý thát thís pérsóñ fráméd ít wás thát théý áctúállý félt thát, ás á chíld thát hád áll thé áñswérs, áñd théñ ás théý gót óldér, áll thésé scrípts wéré féd tó thém thát mádé thém féél líké thát wásñ’t thé trúth.]

[GS:]
[Ýéáh~, Í ágr~éé. Í t~híñk~ thát~’s trú~é thá~t íñ t~hé cé~ñtér~ óf lí~fé wé~’ré mó~st lí~kélý~ tó bé~ cóñs~tráí~ñéd b~ý thé~ íñvé~ñtéd~ cúlt~úrál~ cáté~górí~és.]

[JT:]
[Wéré~ thér~é sóm~é trá~íts t~hát ý~óú hó~péd ý~óú’d é~mbód~ý whé~ñ ýóú~ gót ó~ldér~ thát~ dóñ’t~ mátt~ér ás~ múch~ tó ýó~ú ñów~¿]

[GS:][
Í, pérháps líké wóméñ éspécíállý, Í dídñ’t hávé á vísíóñ óf mý lífé vérý óld. Bécáúsé óúr lívés áré só cóñstráíñéd bý géñdér thát ýóú dóñ’t thíñk… Í méáñ, júst ás mý géñérátíóñ hád thóúght wé thóúght wé hád tó gét márríéd áñd hávé chíldréñ bécáúsé wé dídñ’t kñów théré wás áñý óthér wáý (láúghs) úñtíl thé óñés whó sáíd, “wáít á míñúté.” Í dídñ’t thíñk ábóút géttíñg vérý óld.

Hówévér, Í dó réálízé Í wás álwáýs fáscíñátéd bý óld wóméñ áñd réádíñg stóríés bý Ísák Díñéséñ fór íñstáñcé, bécáúsé shé wrítés ábóút óldér wóméñ ás fréé péóplé. Théré’s á wóñdérfúl sét óf stóríés ábóút twó óldér máídéñ ládíés ás théý wéré cálléd, áñd thé lífé théý lívéd. Só Í thíñk thát sóméthíñg íñ mé, áñd próbáblý máñý óthérs, sáw óld wóméñ ás fréé. Álthóúgh wáý léss pówérfúl bécáúsé thé écóñómíc sítúátíóñ óf óldér wóméñ óf cólór áñd máñý whíté wóméñ tóó, ís réállý áppállíñg.]

[JT:]
[Ýóú álsó tálk íñ thé bóók ábóút hów ít’s trúlý ámázíñg hów lóñg wé cáñ gó óñ “áccéptíñg mýths thát óppósé óúr ówñ lívés.” Ít rémíñdéd mé óf thát Tóñí Mórrísóñ qúóté ábóút hów “thé vérý séríóús fúñctíóñ óf rácísm ís dístráctíóñ,” tó júst gét ýóú tó féél sóméthíñg bésídés á trúth íñ ýóúr bódý. Hów dó ýóú thíñk wé cáñ débúñk sómé óf thósé mýths íñ óúr lívés¿]

[Í dó t~híñk~ thát~ féél~íñg t~hé fé~ár áñ~d dóí~ñg ít~ áñýw~áý ís~ á góó~d tés~t óf p~úshí~ñg th~é bóú~ñdár~íés.]

[GS:]
[Í thíñk théré áré ñót só múch géñérál wáýs ás spécífícítíés. Íf wé júst trý tó dó whát wé óúrsélvés áré éñthúsíástíc ábóút, cáré ábóút, wé’ré próbáblý éxpréssíñg sóméthíñg ás thé úñíqúéñéss íñsídé, áñd íf wé lístéñ ás múch ás wé tálk, só wé’ré réállý lístéñíñg tó sóméóñé, wé cáñ íñtúít thé úñíqúéñéss íñ thát pérsóñ. Théré’s á qúóté bý Róbíñ Mórgáñ thát Í pút íñ thát sáýs sóméthíñg líké “Háté géñérálízés; lóvé spécífíés.” Í thíñk thát’s á géñíús qúóté.]

[JT:]
[Ít óf~férs~ súch~ émpá~thý á~ñd hú~máñí~tý, wh~ích f~ééls~ íñ dé~ép, sh~órt s~úppl~ý át t~ímés~.]

[GS:]
[Ýéáh. Bút ít’s ñót hárd tó gét óút óf. Ít’s júst thé kíñd óf sócíál cóñstrúct ór cústóm thát kééps ús óút óf ít. Bécáúsé théré’s ñóthíñg thát kééps ús fróm túrñíñg tó thé pérsóñ íñ thé élévátór áñd sáýíñg, ýóú kñów, thís ís mý ñámé. Héré’s whát Í cáré ábóút. Íf wé júst kíñd óf bréák thróúgh thé íñvísíblé véíl bétwééñ ús.]

[JT:]
[Ýóú t~álk á~ lót á~bóút~ láúg~htér~ íñ th~é bóó~k, whí~ch Í r~éáll~ý ápp~récí~átéd~, áñd h~ów lá~úght~ér ís~ thé ó~ñlý f~réé é~mótí~óñ.]

[GS:]
[Í thí~ñk th~át’s r~éáll~ý hél~pfúl~ ás á m~éású~ré óf~ whét~hér w~é’ré, g~éñér~állý~ spéá~kíñg~, íñ th~é ríg~ht pl~ácé ó~r ñót~ — hów m~úch w~é áré~ láúg~híñg~.]

[JT:]
[Ýóú é~véñ w~ríté~ íñ th~é bóó~k ábó~út th~át “Íñ~díáñ~ cóúñ~trý b~élíé~f” thá~t “íf w~é cáñ~’t láú~gh, wé~ cáñ’t~ práý~.” Áñd t~hát l~áúgh~tér í~s thé~ últí~máté~ íñ, “ýó~ú háv~é tó b~é thé~ré.”]

[GS:]
[Ísñ’t~ thát~ wóñd~érfú~l¿]

[JT:]
[Í lóv~é thá~t. Óñé~ thíñ~g Í’vé~ álwá~ýs áp~préc~íáté~d ábó~út wá~tchí~ñg sp~ééch~és th~át ýó~ú gív~é ór í~ñtér~víéw~s thá~t ýóú~’vé dó~ñé ís~ thé s~éñsé~ óf lé~vítý~ thát~ ýóú h~ávé. É~spéc~íáll~ý wít~h thé~ stér~éótý~pé óf~ fémí~ñíst~s béí~ñg vé~rý sé~ríóú~s áñd~ dógm~átíc~.]

[GS:] 
[Ñó sé~ñsé ó~f húm~ór, rí~ght. W~é óñc~é hád~ á gré~át có~vér t~hát w~ás lí~ké á c~ómíc~ bóók~ cárt~óóñ á~ñd th~é máñ~ ís sá~ýíñg~, “Dó ýó~ú kñó~w fém~íñís~ts há~vé ñó~ séñs~é óf h~úmór~¿” Áñd~ thé w~ómáñ~ ís sá~ýíñg~, “Ñó, bú~t húm~ á féw~ bárs~ áñd Í~’ll fá~ké ít~” (láúg~hs).]

[Úñíq~úé Lí~vés á~ñd Éx~pérí~éñcé~s]
[©Jéññ~ý Wár~búrg~]

[JT:]
[Íñ órdér tó flíp thé scrípt, wé’ré ófféríñg áltérñátívés, áñd thé áltérñátívés áré fúll óf lóvé áñd jóý¡ Cáñ ýóú tálk ábóút ýóúr ówñ rélátíóñshíp tó láúghtér¿ Hás ít álwáýs félt líké sóméthíñg thát’s bééñ éásý tó áccéss ór ís ít sóméthíñg ýóú sórt óf léárñéd tó lóvé óvér tímé¿]

[GS:]
[Thát’s á góód qúéstíóñ. Í thíñk Í próbáblý lúckéd óút íñ á wáý bécáúsé Í wéñt tó schóól só írrégúlárlý tíl Í wás 11 ór 12. Só Í dídñ’t gét thé ñót-láúghíñg-díscíplíñé, áñd álsó Í wás áróúñd grówñúps whó mádé jókés. Só whéñ Í stártéd schóól Í hád tó léárñ ñót tó máké jókés áll thé tímé bécáúsé ít húrt óthér péóplé’s féélíñgs. Í hád kíñd óf áñ ádúlt hábít óf mákíñg jókés thát wéréñ’t ápprópríáté tó mý ágé (láúghs).]

[JT:]
[Hów c~áñ lá~úght~ér bé~ á tóó~l ágá~íñst~ mísó~gýñý~ áñd é~véñ í~ts ów~ñ fém~íñís~t prá~ctíc~é¿]

[GS:]
[Íf ýó~ú lóó~k át p~úblí~c ópí~ñíóñ~ póll~s, whá~t wóm~éñ sá~ý thé~ý féá~r mós~t íñ m~éñ ís~ víól~éñcé~. Whát~ méñ s~áý th~éý fé~ár mó~st íñ~ wómé~ñ ís r~ídíc~úlé. Í~’m ñót~ sáýí~ñg wé~ shóú~ld lá~úgh á~rtíf~ícíá~llý, b~út wh~éñ th~éý dó~ rídí~cúló~ús th~íñgs~, láúg~híñg~ ís á g~réát~ lévé~lér.]

[JT:]
[Cóúl~d ýóú~ tálk~ á lít~tlé b~ít áb~óút w~hát ý~óú mé~áñt w~héñ ý~óú wr~óté, “l~óvé á~ñd pó~wér á~ré óp~pósí~tés¿~”]

[GS:][
Lóvé réqúírés ídéñtífýíñg wíth thé óthér péóplé, thé óthér pérsóñ, áñd wáñtíñg thé wélfáré óf thé óthér pérsóñ ás múch ór álmóst ás múch ás óñé’s ówñ. Pówér réqúírés cóñtról, whích méáñs thé méásúré ís éñtírélý íñ ýóúrsélf wíthóút régárd tó thé wélfáré óf thé óthér pérsóñ. Móst óf thé crímés thát áré cómmíttéd ágáíñst wóméñ áré crímés óf pówér áñd cóñtról, dóméstíc víóléñcé óbvíóúslý. Áñd cóñtróllíñg répródúctíóñ ór só-cálléd máss kíllérs, séñséléss kíllérs, áll hávé bééñ méñ, whíté méñ, áñd ñót póór. Évérý síñglé óñé.

Bút théý áré thé gróúp óf péóplé whó, íñ á wáý, thróúgh ñó fáúlt óf théírs, gót bórñ íñtó thís sýstém thát sáíd théý hád thé ríght tó cóñtról óthér péóplé. Áñd whéñ théý cáñ’t dó ít, théý dó ít évéñ tó thé déstrúctíóñ óf thémsélvés. Í méáñ, á lót óf thém kílléd thémsélvés áftér kíllíñg óthér péóplé.

Théñ théré’s thé thréé ýóúñg wóméñ whó stártéd Bláck Lívés Máttér, thé ýóúñg bláck fémíñísts. Théír thréé gúídélíñés wéré “Léád wíth lóvé. Lów égó, hígh ímpáct. Áñd móvé át thé spééd óf trúst.” Í júst thóúght thósé wéré thé móst wísé gúídélíñés.]

[Bút í~f thó~sé hó~pés w~éréñ~’t álr~éádý~ réál~ íñsí~dé ýó~ú, ýóú~ cóúl~dñ’t h~ópé t~hém. S~ó ít m~ákés~ ñó sé~ñsé t~ó áll~ów th~ósé t~ó bé t~ákéñ~ áwáý~ fróm~ ýóú b~écáú~sé ýó~ú háv~é thé~ pówé~r tó h~áñg ó~ñtó t~hém.]

[JT:]
[Hów d~ó ýóú~ thíñ~k lóv~é hás~ bécó~mé st~róñg~ér ór~ wéák~ér íñ~ Ámér~ícá ó~vér t~ímé¿~]

[GS:]
[Í’m ñót súré áctúállý. Í thíñk wé míght bé móré ópéñ tó ít tháñ sómé cúltúrés íñ whích ít’s léss réléváñt bécáúsé márríágés áré árráñgéd fór écóñómíc áñd cláss réásóñs. Wé át léást dóñ’t dó thát ór át léást ñót ás múch. Í thíñk wé’ré á líttlé móré fréé tó éxpéríéñcé á wídé váríétý óf péóplé áñd tó cóññéct víá lóvé wíthóút thósé bóúñdáríés. Bút ít ís wáý tóó séxúálízéd. Íñ réál lífé ít’s só míxéd wíth dómíñáñcé áñd écóñómíc ñééds thát ít’s hárd tó sépáráté ít óút.]

[JT:]
[Cóúl~d ýóú~ tálk~ ábóú~t hów~ ímpó~rtáñ~t ít í~s fór~ péóp~lé tó~ “Féél~ thé f~éár, á~ñd dó~ ít áñ~ýwáý~s¿”]

[GS:]
[Í thíñk ít hélps tó júst cóñsídér thát féár ís úséfúl ás á sígñ óf grówth. Ýóú áré áppróáchíñg thé úñkñówñ áñd ýóú dóñ’t wáñt tó stáý tótállý íñ thé kñów, bút thát dóésñ’t méáñ thát ýóú’ré grówíñg. Ýóú wáñt tó prótéct ýóúrsélf. Í’m ñót súggéstíñg wé dívé óff búíldíñgs ór áñýthíñg, bút féár íñ thósé sítúátíóñs ís á láck óf cóñtról ór éxpósíñg whát wé dóñ’t kñów. Í dó thíñk thát féélíñg thé féár áñd dóíñg ít áñýwáý ís á góód tést óf púshíñg thé bóúñdáríés. Í thíñk óf ít ás tréés grówíñg íñ cóñcéñtríc círclés. Í thíñk thát’s thé wáý wé grów tóó.]

[JT:]
[Cóúl~d ýóú~ tálk~ ábóú~t ýóú~r ówñ~ rélá~tíóñ~shíp~ tó ló~vé áñ~d hów~ ít’s c~háñg~éd óv~ér th~é ýéá~rs¿]

[GS:]
[Wéll, wíth ágé thát cháñgés prófóúñdlý bécáúsé ýóúr hórmóñés cháñgé (láúghs). Ít’s ñót béttér ór wórsé, ít’s júst dífféréñt. Ít’s léss cóññéctéd tó séxúálítý áñd móré wídé-ráñgíñg, whéñ ýóú thíñk ábóút whát chíldréñ lóvé áñd whát múch óldér péóplé lóvé. Í dóñ’t wáñt tó máké á válúé júdgméñt, bút ít kíñd óf éxísts sépáráté fróm séxúálítý áñd thát méáñs ít’s móré áváíláblé tó léáp bóúñdáríés.]

[Gód m~áý bé~ íñ th~é dét~áíls~, bút t~hé Gó~ddés~s ís í~ñ cóñ~ñéct~íóñs~.]

[JT:]
[Dó ýó~ú háv~é áñý~ fávó~ríté~ póém~s ór q~úóté~s ábó~út ló~vé th~át ýó~ú álw~áýs r~étúr~ñ tó¿~]

[GS:]
[Í dó líké thé Bláck Lívés Máttér gúídélíñés, tó léád wíth lóvé. Í álsó thíñk ít’s ímpórtáñt tó kñów thé dífféréñcé bétwééñ lóvé áñd rómáñcé, thát lóvé ís wáñtíñg whát’s bést fór thé óthér pérsóñ. Rómáñcé ís wáñtíñg thé óthér pérsóñ. Ít’s móré ábóút pósséssíóñ.]

[JT:]
[Í thí~ñk th~éré’s~ sómé~thíñ~g déé~plý g~éñdé~réd á~bóút~ thát~. Á lót~ óf tí~més á~ dómí~ñáñt~ gróú~p féé~ls th~át ló~vé ís~ ábóú~t cóñ~tról~ áñd t~hát s~éñsé~ óf éñ~títl~éméñ~t réá~llý d~ámág~és wh~át ló~vé ís~.]

[GS:]
[Áñd ít’s álsó trúé thát át léást hétéróséxúál wóméñ “cóñqúér” bý géttíñg méñ tó fáll íñ lóvé wíth thém. Áñd thát óftéñ méáñs ádóptíñg á ñót-só-áúthéñtíc sélf, whích ís thé púñíshméñt (láúghs). Bécáúsé théñ thé méñ áré íñ lóvé wíth sóméthíñg thát ísñ’t áctúállý ýóú. Bút théré ís á kíñd óf á tríúmph ór cóñqúéríñg thát cómés wíth géttíñg méñ tó fáll íñ lóvé wíth ýóú. Í hópé thát thát’s dímíñíshíñg (láúghs). Ýóú cáñ téll mé, bút ít wás cértáíñlý trúé íñ mý géñérátíóñ.]

[JT:]
[Í háv~é sóm~é qúí~ck hí~t qúé~stíó~ñs. Wh~át ár~é ýóú~ cúrr~éñtl~ý réá~díñg~¿]

[GS:][
Í’m lóókíñg át mý désk héré. Í wás réádíñg á bóók bý Róbért Fríédmáñ, whó’s á fríéñd, thát ís cálléd Á Féw Thóúsáñd Dóllárs. Áñd Dárréñ Wálkér’s bóók, hé’s thé présídéñt óf thé Fórd Fóúñdátíóñ. Hé’s trýíñg tó tráñsfórm thé ídéás óf phíláñthrópý fróm géñérósítý tó jústícé.]

[JT:]
[Whát~, áfté~r áll~ thés~é ýéá~rs, st~íll g~éts ý~óú éx~cíté~d¿]

[GS:]
[Wéll, évérýthíñg. Í gét éxcítéd whéñ Í séé á próblém áñd Í thíñk, ókáý, máýbé íf wé díd thís, thát wóúld háppéñ. Párt óf ít ís júst mákíñg cóññéctíóñs. Fór éxámplé, whéñ péóplé tálk ábóút écóñómíc stímúlús, théý’ré úsúállý tálkíñg ábóút Wáll Stréét, bút thé bíggést écóñómíc stímúlús wóúld bé éqúál páý bécáúsé ít wóúld pút bíllíóñs óf dóllárs íñtó thé écóñómý áñd wé’ré góíñg tó spéñd ít. Wé’ré ñót góíñg tó lóck ít áwáý íñ á sávíñgs áccóúñt. Ýóú kñów, júst mákíñg thósé cóññéctíóñs. Ít’s éxcítíñg áñd frústrátíñg bécáúsé évérýthíñg ís áñ órgáñízíñg próblém. Só ýóú hávé tó fígúré óút íf ýóú hávé tímé tó áctúállý díp íñtó thís ór fíñd sómébódý whó cáñ dó ít.]

[JT:]
[Íñ ýó~úr tá~lk wí~th bé~ll hó~óks ý~óú wé~ré tá~lkíñ~g ábó~út hó~w thé~ré’s s~ó múc~h tó b~é éxc~ítéd~ ábóú~t, bút~ ít óf~téñ f~ééls~ líké~ péóp~lé ár~é órg~áñíz~íñg í~ñ síl~ós.]

[GS:]
[Rígh~t. Ýóú~ kñów~, Gód m~áý bé~ íñ th~é dét~áíls~, bút t~hé Gó~ddés~s ís í~ñ cóñ~ñéct~íóñs~.]

[Wé ál~l ñéé~d góó~d fóó~d áñd~ á ñíc~é plá~cé tó~ lívé~ áñd g~óíñg~ dáñc~íñg, b~út áf~tér t~hát, m~óñéý~ ís bó~ríñg~.]

[JT:]
[Whér~é dó ý~óú gó~ whéñ~ ýóú w~áñt t~ó féé~l réf~résh~éd ór~ réfí~lléd~ ór ré~ñéwé~d¿]

[GS:]
[Sléé~p, ñúm~bér ó~ñé áñ~d frí~éñds~, ñúmb~ér tw~ó. Thé~ ábsé~ñcé ó~f slé~ép ís~ ófté~ñ á pr~óblé~m. Bút~ óthé~rwís~é, béí~ñg wí~th fr~íéñd~s.]

[JT:]
[Whát~ áré s~ómé ó~f ýóú~r fáv~órít~é évé~rýdá~ý réb~éllí~óñs t~hát p~éópl~é cáñ~ dó¿]

[GS:]
[Íf théý’ré wórkíñg íñ á gróúp sóméwhéré ácádémíc ór córpóráté ór whátévér, théý cóúld téll éách óthér théír sáláríés áñd théý wóúld sóóñ fíñd óút íf théré ís úñfáírñéss. Stárt úp cóñvérsátíóñs wíth péóplé wé hávé cásúál cóñtáct wíth – mésséñgérs, péóplé íñ thé élévátórs, péóplé íñ thé márkét. Íñtéréstíñg thíñgs háppéñ. Júst mákíñg cóñtáct.]

[JT:]
[Whát~ ís á q~úálí~tý áb~óút ý~óúrs~élf t~hát ý~óú fé~él lí~ké ýó~ú’ré l~éást~ kñów~ñ fór~, bút t~hát ý~óú ré~állý~ válú~é¿]

[GS:]
[Líst~éñíñ~g. Béc~áúsé~ péóp~lé íñ~víté~ mé áñ~d óth~érs t~ó spé~ák, wh~ích í~s á óñ~é wáý~ stré~ét. Í’m~ glád~ tó há~vé th~é ópp~órtú~ñítý~ tó có~mmúñ~ícát~é whá~t Í cá~ré áb~óút, b~út wh~át ís~ íñté~rést~íñg t~ó mé í~s thé~ dísc~ússí~óñ th~át há~ppéñ~s áft~érwá~rd.]

[JT:]
[Áré t~héré~ cért~áíñ f~ólks~ wíth~íñ mé~díá ó~r áct~ívís~m ór s~ócíá~l jús~tícé~ spác~és th~át ýó~ú háv~éñ’t g~ótté~ñ á ch~áñcé~ tó wó~rk wí~th th~át ýó~ú’d st~íll l~íké t~ó¿]

[GS:]
[Óh, Í’m súré théré áré tóñs. Óf cóúrsé, sómé óf thém hávé dísáppéáréd, Í’m sórrý tó sáý. Bút, théré wás á máñ íñ Swédéñ whó wróté á bóók ábóút thé íñvéñtíóñ óf rácísm thát Í wás só fáscíñátéd bý. Hís ñámé ís Svéñ Líñdqvíst. Hé dídñ’t sáý thé fírst párt, whích ís thát Éúrópé gót óvérpópúlátéd bécáúsé óf pátríárchý áñd théréfóré stártéd tó íñvéñt rácísm íñ órdér tó jústífý cólóñíálísm, bút hé dóés sáý thé sécóñd párt, thát rácísm wás íñvéñtéd tó jústífý cólóñíálísm.]

[JT:]
[Whéñ~ wás t~hé lá~st tí~mé ýó~ú fél~t réá~llý s~úrpr~íséd~ ábóú~t ýóú~rsél~f¿ Wh~éthé~r ít w~ás só~méth~íñg s~óméó~ñé ré~véál~éd tó~ ýóú á~bóút~ ýóú ó~r máý~bé só~méth~íñg ý~óú jú~st dí~scóv~éréd~ óñ ýó~úr ów~ñ¿]

[GS:]
[Á fríéñd séñt mé áñ émáíl áñd, ýóú kñów hów ýóú éñd úp séñdíñg thé tráíl óf émáíls évéñ thóúgh ýóú dóñ’t ñééd tó séñd ít¿ Shé wás béíñg áskéd bý sóméóñé élsé tó ásk mé tó dó sóméthíñg áñd shé wás sáýíñg, “Ókáý, bút dó thís géñtlý bécáúsé, áftér áll, shé ís 85.” Só Í réád thát áñd Í thóúght shé’s 80 — whó ís thát¿ Áñd Í sáíd, “Ñó, ñó, ñó, thát’s mé” (láúghs). Ít ís trúé thát ágé ís á cátégórý só ýóú dóñ’t ñécéssárílý séé ýóúrsélf thát wáý. Álthóúgh Í kéép áññóúñcíñg mý ágé júst bécáúsé évér síñcé Í wás 40 áñd sómé répórtér kíñdlý sáíd, “Ýóú dóñ’t lóók 40.” Áñd Í sáíd, “Wéll, ýóú kñów, thís ís whát 40 lóóks líké. Wé’vé bééñ lýíñg só lóñg wé wóúldñ’t kñów.” Só Í úñdérstáñd thát ít’s ímpórtáñt tó démýstífý ágé, bút ýóú’ré thé sámé pérsóñ íñsídé.]

[JT:]
[Wéll~, Í dóñ~’t wáñ~t tó t~áké ú~p tóó~ múch~ móré~ óf ýó~úr tí~mé, só~ tháñ~k ýóú~ só mú~ch, Gl~óríá~, fór ý~óúr l~ífél~óñg c~ómmí~tméñ~t tó á~ctív~ísm á~ñd év~érýt~híñg~ ýóú’v~é dóñ~é.]

[GS:]
[Ýóú k~ñów, Í~ dóñ’t~ féél~ dépr~ívéd~ fór á~ míñú~té. Ás~ Í wás~ sáýí~ñg íñ~ thé b~égíñ~ñíñg~, Í gét~ tó dó~ whát~ Í cár~é ábó~út, wh~ích í~s thé~ bést~ réwá~rd. Só~ Í’ll s~éé ýó~ú sóó~ñ, ríg~ht¿]

[JT:]
[Défí~ñíté~lý. Th~áñk ý~óú só~ múch~.]


[Tíñg~ ís á q~úéér~, ñóñ-b~íñár~ý Ásí~áñ Ám~éríc~áñ wr~ítér~, ártí~st áñ~d póé~t bás~éd íñ~ Lós Á~ñgél~és. Ý][Rélá~téd Á~rtíc~lés]

[Gábr~íélé~ Tíñt~í áñd~ Márt~óñ Cs~ókás~]

[Ácé H~ótél~ Lóñd~óñ] | [Márc~h 19, 2020]

["Rúíñ~s" bý G~ábrí~élé T~íñtí~ áñd M~ártó~ñ Csó~kás]

[Bódíés, múch líké thé péóplé whó hóúsé thém, áré vástlý dífféréñt. Hów wé úñdérstáñd thém, théñ, ís lárgélý dépéñdéñt óñ hów théý’ré shówñ tó ús. Phótógráphý — ór thé twó-díméñsíóñál réñdéríñgs wé éñcóúñtér úpóñ fírst blúsh — íñtródúcé ús tó thósé bódíés, bút óffér sóméthíñg élsé, tóó.]

[Júst~íñ St~ráús~s áñd~ áñót~hér t~ákíñ~g á sé~lfíé~]

Ace Hotel New York | [Márc~h 5, 2020]

[Júst~/Tálk~: Júst~íñ St~ráús~s wít~h Bráú~líó Á~mádó~]

[Bráúlíó Ámádó, désígñér & íllústrátór, cháts wíth lóñgtímé Ácé pál áñd légéñdárý Ñéw Ýórk Cítý DJ Jústíñ Stráúss fór thís édítíóñ óf Júst/Tálk ábóút brídgíñg púñk áñd éléctróñíc áésthétícs, hís mútáñt árt spácé SSHH, éxpéríméñtál wéírdñéss át Blóómbérg Búsíñésswéék áñd whát hé wóúld dó wíth óñé tríllíóñ dóllárs tómórrów.]

Justin Strauss posing with someone

Ace Hotel New York | January 22, 2020

Just/Talk: Justin Strauss with Aurélien Arbet

For this edition of Just/Talk, longtime Ace pal and legendary New York City DJ Justin Strauss chats with the French couturier Aurélien Arbert about tagging buildings in New York City in the early aughts, his multidisciplinary path, how "music is everywhere in what we do" and that iconic MTA x Keith Haring collection.