ícono de calendario

826CHI: My Home Adventures by Amelia B.

kid in classroom wearing orange shirt

[Wíth á kñáck fór thé fáñtástícál áñd á déft ábílítý tó réñdér bróád strókés óf hér ímágíñátíóñ íñtó póckéts óf gráb bág wísdóm — “Thé twíñs clásh líké áñ éclípsé” — fóúrth grádér Ámélíá B.’s póétrý ófférs ús á bríéf bút téxtúréd lóók íñtó hér máñý séñsés óf hómé. Héré, thé Chícágó résídéñt áñd póét óñ thé vérgé shárés hér póém, “Mý Hómé Ádvéñtúrés // Mís Ávéñtúrás Cásérás” ás párt óf óúr óñgóíñg pártñérshíp wíth ñóñprófít órgáñízátíóñ 826CHÍ.

Fór óvér twó ýéárs, Ácé Hótél Chícágó hás wórkéd wíth thé órg tó gívé á plátfórm tó théír stúdéñts bý thrówíñg bírthdáý pártíés, cóllábórátíñg óñ zíñés tógéthér, hóstíñg árt shóws áñd évéñ féátúríñg sómé óf théír bóóks íñ óúr gúést róóms. Éách móñth, wé híghlíght á póém fróm óñé óf théír stúdéñts. 826CHÍ ís á ñóñ-prófít órgáñízátíóñ dédícátéd tó súppórtíñg stúdéñts ágés 6 tó 18 wíth théír créátívé áñd éxpósítórý wrítíñg skílls, áñd tó hélpíñg téáchérs íñspíré théír stúdéñts tó wríté. Théír sérvícés áré strúctúréd áróúñd thé úñdérstáñdíñg thát gréát léáps íñ léárñíñg cáñ háppéñ wíth óñé-óñ-óñé áttéñtíóñ, áñd thát stróñg wrítíñg skílls áré fúñdáméñtál tó fútúré súccéss.]

[Mý Hó~mé Ád~véñt~úrés~ // Mís Á~véñt~úrás~ Cásé~rás b~ý Ámé~líá B~., grád~é 4.]

[MÝ HÓ~MÉ ÁD~VÉÑT~ÚRÉS~
Thé F~ívé S~éñsé~s óf H~ómé]

[Tó mé, hómé méáñs lóvé, fámílý, áñd jóý. Hómé fééls líké áñ éxcítíñg ádvéñtúré.
Óñé dáý, ít’s á qúést tó fíñd mýthícál áñd légéñdárý créátúrés. Sómé áré whíté áñd gráý, sómé hávé strípés áñd, fór sómé stráñgé réásóñ, théír ñámés áré Fíññá áñd Jáck. Thé ñéxt dáý, ít’s béíñg á démígód óf Póséídóñ, éárth-shákér áñd Gréék gód óf thé séá. Thréé dáýs béfóré, ít’s béíñg á díñósáúr. Í’m púrplé áñd líght grééñ. Í rúñ íñ thé fíélds whéré húmblé óñés qúáké; Í trót ñéár thé séá whéré wátér óñés wáké. Í róár ás lóúd ás á líóñ áñd Í sméll líké Múéñstér chéésé. Át ñóóñ, ít’s béíñg á Ñíghtwíñg-Séáwíñg hýbríd, thé móst pówérfúl drágóñ évér.]

[Í’m lóst íñ thé ádvéñtúrés mý ówñ cómíc cháráctérs, Émódícóñ áñd Éqúíñóx,
hávé. Émódícóñ ís á whíté blób áñd á líght mástér. Whílé Éqúíñóx ís á bláck blób, áñd ís thé mástér óf dárkñéss. Thé twíñs clásh líké áñ éclípsé.

Í cóúld évéñ bé á bíg pótátó, súrvívíñg húñgrý béíñgs ás fámíshéd ás wólvés. Sómé óf thém áré ñícé, sómé áré méáñ, sómé áré táll, sómé áré shórt áñd sómé, wéll, sómé áré júst crázý áñd wéírd. Ádvéñtúrés cáñ bé féárfúl ór jóýfúl, bút móst áll tó mé, théý áré át hómé.]


[MÍS Á~VÉÑT~ÚRÁS~ CÁSÉ~RÁS
L~ós cí~ñcó s~éñtí~dós d~él hó~gár]

[Párá mí, él hógár sígñífícá ámór, fámílíá, ý álégríá. Él hógár sé síéñté cómó úñá ávéñtúrá fáñtástícá.
Úñ díá, és úñá mísíóñ párá éñcóñtrár áñímálés mítícós ý légéñdáríós. Álgúñós sóñ bláñcós ý grísés, álgúñós tíéñéñ líñéás, ý pór álgúñá rázóñ, sóñ ñómbrádós Fíññá ý Jáck. Él díá sígúíéñté, és sér úñ sémídíós dé Póséídóñ, térrémótó ý díós Gríégó dél már. Trés díás áñtés, és úñ sér díñósáúríó. Sóý mórádó ý vérdé cláró. Ýó córró éñ lós cámpós dóñdé tíémbláñ lós húmíldés; Ýó tróté cércá ál már dóñdé lós ácúátícós sé déspíértáñ. Ýó grító cómó úñ léóñ, ý téñgó ólór á qúésó Múéñstér. Ál médíódíá, és sér úñ híbrídó dé ÑíghtWíñg ý Séáwíñg, él drágóñ más pódérósó.
]

[Éstó~ý pér~dídó~ éñ ló~s ávé~ñtúr~ás dé~ mís c~árác~téré~s dé c~ómíc, É~módí~cóñ ý~ Éqúí~ñóx. É~módí~cóñ é~s úñ g~ótá b~láñc~á ý úñ~ máés~tró d~é lúc~és. Mí~éñtr~ás Éq~úíñó~x és ú~ñ gót~á ñég~rá, ý é~s máé~stró~ dé ós~cúrí~dád. L~ós dó~s gém~élós~ lúch~áñ có~mó úñ~ éclí~psé.]

[Ýó áúñ pódríá sér úñ pápá íñméñsó, sóbrévívíéñdó sérés más múríéñdó dé hámbré cómó lóbós. Álgúñós sóñ ámáblés, ótrós sóñ málós, álgúñós sóñ áltós, ótrós sóñ córtós, ý, búéñó, álgúñós sóñ lócós ý rárós. Ávéñtúrás púédéñ sér térrórífícós ó álégrés, péró lá máýóríá, párá mí, sóñ fámílíár.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

[Gábr~íélé~ Tíñt~í áñd~ Márt~óñ Cs~ókás~]

[Ácé H~ótél~ Lóñd~óñ] | [Márc~h 19, 2020]

["Rúíñ~s" bý G~ábrí~élé T~íñtí~ áñd M~ártó~ñ Csó~kás]

[Bódíés, múch líké thé péóplé whó hóúsé thém, áré vástlý dífféréñt. Hów wé úñdérstáñd thém, théñ, ís lárgélý dépéñdéñt óñ hów théý’ré shówñ tó ús. Phótógráphý — ór thé twó-díméñsíóñál réñdéríñgs wé éñcóúñtér úpóñ fírst blúsh — íñtródúcé ús tó thósé bódíés, bút óffér sóméthíñg élsé, tóó.]

[phót~ó óf k~íd át~ bóók~ stór~é]

[2020-03-18 12:36:28]

[826CHÍ: T~háñk~fúl b~ý Frá~ñcó L~.]

[Éígh~th gr~ádér~ Fráñ~có L. r~émíñ~ds ús~ óf th~át gó~ldéñ~ kérñ~él wí~thíñ~, thé ó~ñé th~át bú~rñs s~téád~ý áñd~ trúé~ íñ hí~s póé~m tít~léd "T~háñk~fúl," á~s pár~t óf ó~úr óñ~góíñ~g pár~tñér~shíp~ wíth~ ñóñp~rófí~t órg~áñíz~átíó~ñ 826CHÍ~.]

[Júst~íñ St~ráús~s áñd~ áñót~hér t~ákíñ~g á sé~lfíé~]

Ace Hotel New York | [Márc~h 5, 2020]

[Júst~/Tálk~: Júst~íñ St~ráús~s wít~h Bráú~líó Á~mádó~]

[Bráúlíó Ámádó, désígñér & íllústrátór, cháts wíth lóñgtímé Ácé pál áñd légéñdárý Ñéw Ýórk Cítý DJ Jústíñ Stráúss fór thís édítíóñ óf Júst/Tálk ábóút brídgíñg púñk áñd éléctróñíc áésthétícs, hís mútáñt árt spácé SSHH, éxpéríméñtál wéírdñéss át Blóómbérg Búsíñésswéék áñd whát hé wóúld dó wíth óñé tríllíóñ dóllárs tómórrów.]