ícono de calendario

[“Pátí~éñcé~ Ís Á V~últú~ré”: Áñ~ Íñté~rvíé~w Wít~h Cré~átív~é Gró~wth Á~rtís~t Ráý~ Víck~érs]

person looking away

[Ráý Víckérs thíñks ít’s “úñ-Ámérícáñ ñót tó hávé á pét.” Ít júst ís. Thé Óákláñd-bórñ áñd bréd ártíst álsó wáñts ýóú tó kñów ábóút thé éxáct Thúrsdáý hé wás bórñ, hís 120-póúñd dóg ñáméd Ácé (máýbé óúr fávóríté dóg ñámé tó dáté) áñd hís pópúlár séríés óf déád rábbít íllústrátíóñs. Fór thís édítíóñ óf Íñsídé Jób — á móñthlý ártísts’ séríés léd bý LÁÑD Gállérý’s Sóphíá Cósmádópóúlós — Víckérs cháts ábóút hís ñíñé ýéárs át Créátívé Grówth, hís ártístíc prócéss áñd áll thé áñímáls thát hé’s tákéñ cáré óf.]

[Créá~tívé~ Grów~th ís~ áñ Óá~kláñ~d-bás~éd ñó~ñ-pró~fít t~hát s~érvé~s árt~ísts~ wíth~ dévé~lópm~éñtá~l, méñ~tál á~ñd ph~ýsíc~ál dí~sábí~lítí~és, pr~óvíd~íñg á~ próf~éssí~óñál~ stúd~íó éñ~víró~ñméñ~t fór~ ártí~stíc~ dévé~lópm~éñt, g~állé~rý éx~híbí~tíóñ~ áñd r~épré~séñt~átíó~ñ.]

[Ráý V~ícké~rs:]
[Díd ý~óú kñ~ów pá~tíéñ~cé ís~ á cúl~túré~, áíñ’t~ thát~ hów í~t gó¿~]

[Sóph~íá Có~smád~ópóú~lós:]
[Í thí~ñk th~é sáý~íñg í~s pát~íéñc~é ís á~ vírt~úé.]

[RV:]
[Í thí~ñk ít~’s vúl~túré~. Áñd í~f Í fó~úñd ý~óúr p~hóñé~ áñd g~ávé í~t tó ý~óú, th~át’s c~állé~d á gó~ód sá~múrá~í¿]

[SC:]
[Ít’s w~háté~vér ý~óú wá~ñt ít~ tó bé~. Ís th~át só~mé pé~ppér~óñí ó~ñ ýóú~r drá~wíñg~¿]

[RV:]
[Óh mý góódñéss [brúshés ít óff]. Í tóld mý móm áñd sístér lást wéék, á féw dáýs ágó, íf Í séé sóméóñé, á máñ, dóíñg á hórríblé crímé, Í wóúld táké mý bélt óff áñd spáñk hím. Íf Í séé á máñ dóíñg á crímé, Í wóúld whóóp hím. Í wóúld hít hím wíth hís bélt íñ mý ríght háñd áñd táké mý bélt óff áñd whóóp hím wíth mý léft.]  

[Í dó d~éád r~ábbí~ts th~át á l~ót óf~ péóp~lé lí~ké. Í d~óñ’t k~ñów w~hý pé~óplé~ líké~ thém~, bút t~héý d~ó. Thé~ý sél~l qúí~ck.]

[SC:]
[Só á d~óúbl~é whó~óp¿]

[RV:]
[Ýéáh~, só wh~át qú~éstí~óñs ý~óú gó~t fór~ mé¿]

[SC:]
[Wéll~, wóúl~d ýóú~ líké~ tó st~árt ó~ff bý~ íñtr~ódúc~íñg ý~óúrs~élf¿~]

[RV:]
[Í’m gód. Ñó, Í’m ñót. Í ám Ráý Víckérs. V-Í-C-K-É-R-S, péríód. Wé áré íñ Óákláñd, Cálífórñíá. Í wás bórñ áñd ráíséd óút héré, lémmé séé, ábóút 31 ýéárs. Í ám 31. Bééñ óñ thís éárth 31 ýéárs. Í lívéd íñ Háýwárd ýéárs ágó fór á shórt péríód. Bút Í hávé bééñ íñ Óákláñd préttý múch áll thésé ýéárs.]

[SC:]
[Ýéáh~, Í gré~w úp ó~út hé~ré tó~ó. Bút~ íñ Sá~ñ Frá~ñcís~có.]

[RV:]
[Ít’s f~rééz~íñg ó~út th~éré, h~úh¿ Í~ héár~d béc~áúsé~ ít bé~ bý th~é ócé~áñ.]

[SC:]
[Ít ís~ défí~ñíté~lý fó~ggíé~r. Bút~ ñów Í~ lívé~ íñ Ñé~w Ýór~k whé~ré ít~ géts~ réál~lý có~ld. Há~vé ýó~ú évé~r béé~ñ óút~ thér~é¿]

[RV:]
[Ñó, Í cáñ’t réállý trávél bécáúsé óf mý péts. Í gót mý twó dógs áñd Í gót mý lízárd. Áñd ñóbódý cáñ réállý fééd mý lízárd hís wórms. Í hávé á béárdéd drágóñ áñd Í fééd hím méálwórms — théý áré ábóút áñ íñch. Mý móm wíll hóld mý lízárd bút shé wóñ’t fééd hím wórms. Só ñóbódý wíll fééd mý lízárd wórms, ñóbódý wíll wálk mý dóg, hé’s ñíñé, hé’s 120 póúñds, hé’s stróñg. Só hé úséd tó púll mé whéñ Í wálk hím, bút hé dóésñ’t púll mé ñó móré. Só Í táké hís léásh áñd Í pút ít áróúñd mý wáíst áñd Í táké thé léásh áñd Í pút ít áróúñd hís ñéck, ýóú kñów, á cháíñ cóllár, bút hé dóésñ’t réállý púll mé líké hé úséd tó. Hís ñámé ís Ácé.]

[SC:]
[Áñd w~hát í~s ýóú~r líz~árd’s~ ñámé~¿]

[RV:]
[Jáx. J-Á-X. Hé túrñéd á ýéár óld óñ Ápríl 19, 2019. Í gót hím whéñ hé wás smáll bút hé’s stíll grówíñg. Hé hás áútísm, hé dóñ’t líké cháñgés. Í kíss hím óñ thé líps. Hé dóñ’t líké cháñgés. Í chílléd wíth hím ýéstérdáý fór ábóút áñ hóúr, bút Í dídñ’t hávé tímé fór hím óñ Túésdáý ór Wédñésdáý. Só Í píckéd hím úp ýéstérdáý áñd hé wás mád át mé bécáúsé Í cóúldñ’t hóld hím óñ Túésdáý ór Wédñésdáý áñd hé tríéd tó bíté mé. Bút Í tóld hím, íf hé bíté mé, Í ám ñót góíñg tó fééd hím. Ít tóók ábóút 30 sécóñds áñd hé cálméd dówñ. Théñ Í píckéd hím úp áñd Í pút hím, ýóú kñów, tó chíll íñ mý póckét fór á líttlé bít. Í lét hím sléép. Í cáñ píck hím úp áñd hé cáñ bé óñ mý shóúldér, chíllíñg wíth mé.]

[SC:]
[Í háv~é ñév~ér hé~árd ó~f á lí~zárd~ wíth~ áútí~sm.]

[RV:]
[Ýéáh~, ít há~ppéñ~s. Thé~ý cáñ~ hávé~ ÁDD, Á~DHD, á~ll th~át.]

[SC:]
[Whéñ~ díd ý~óú fí~rst s~tárt~ cómí~ñg tó~ Créá~tívé~ Grów~th¿]

[SB:]
[Álmóst ñíñé ýéárs, Í bélíévé. Í cómé héré fóúr dáýs á wéék: Móñdáý, Túésdáý, Wédñésdáý, Frídáý. Bút Túésdáýs Í ám héré fróm 9:30 tó twó ó’clóck bécáúsé Í léávé tó dó mý dóg wálkíñg jób, wálkíñg mý fríéñd’s dóg fór áñ hóúr. Shé’s á Gérmáñ Shéphérd míx. Shé’s ñót bíg, shé’s médíúm, shé’s stíll stróñg. Í léávé tódáý át 2:45, Í dó á dóg wálkíñg jób. Bút síñcé thé tímé cháñgé, úñfórtúñátélý Í dóñ’t gét hómé tíll ábóút clósé tó fívé ó’clóck, whéré ít’s álmóst dárk áñd dáñgéróús. Í háté tó bé óút íñ á dárk péríód. Ýóú kñów, Í hávé á bíg dóg áñd Í hávé péppér spráý bút Í stíll háté tó bé óút íñ thé dárk, bécáúsé thát’s whéñ á lót óf bádñéss háppéñs. Só Í léávé héré évérý Túésdáý ábóút twó ó’clóck óñ thé ñósé. Í ám héré fóúr dáýs á wéék.]

[SC:]
[Cáñ ý~óú dé~scrí~bé áñ~ ávér~ágé d~áý hé~ré át~ Créá~tívé~ Grów~th¿]

[RV:]
[Ít hás íts dáýs. Ít’s góód. Ít’s líké, mé¿ Í hávé áútísm áñd Í sáý áñd dó stúff wíthóút thíñkíñg, bút Í kñów hów tó cóñtról mý ímpúlsívéñéss héré. Líké íf Í sáw ýóú tálkíñg tó sómébódý, Í wóúldñ’t wálk úp béhíñd ýóú áñd tálk tó ýóú, bécáúsé Í kñów hów tó cóñtról mý ÁDD áñd évérýthíñg. Í wóúldñ’t júst bútt íñ áñd sáý sóméthíñg bécáúsé Í hávé R-É-S-P-É-C-T.]

[SC:]
[Áñd c~áñ ýó~ú dés~críb~é ýóú~r árt~wórk~ tó mé~¿]

[RV:]
[Í jús~t drá~w whá~tévé~r ís í~ñ mý h~éád. S~ómét~híñg~ símp~lé, ñó~thíñ~g fáñ~cý. Í d~ó déá~d ráb~bíts~ thát~ á lót~ óf pé~óplé~ líké~. Í dóñ~’t kñó~w whý~ péóp~lé lí~ké th~ém, bú~t thé~ý dó. T~héý s~éll q~úíck~.]

[SC:]
[Whéñ~ díd ý~óú st~árt m~ákíñ~g wór~k ábó~út dé~ád rá~bbít~s¿]

[RV:][
Wéll Í wás wátchíñg TV áñd Í hád á fréézér íñ mý róóm. Í wás wátchíñg TV áñd Í hád á stép, kíñdá líké á stáírwáý thíñg, á stép stóól, áñd ít féll óñ mý fréézér, áñd mý fréézér hád á déñt íñ ít áñd Í lóókéd át thé déñt, áñd Í áútómátícállý thóúght óf á rábbít. Bút thé réál párt wás, Í wás wátchíñg á shów cálléd Héróés, Í dóñ’t kñów íf ýóú héárd óf ít, bút ábóút 30 sécóñds látér, áftér thé cómmércíál, théý shówéd á gúý óñ théré kíllíñg á rábbít. Ít wás wéírd bécáúsé ríght béfóré thát háppéñéd áñ ímágé óf á rábbít póppéd íñ mý héád óñ mý fréézér. Só Í stártéd dráwíñg thém, áñd théñ évérýbódý líkéd thém. Só Í stártéd mákíñg thém óút óf wóód áñd évérýthíñg áñd óñ pápér.
]

[SC:]
[Áñd w~hó ís~ kíll~íñg t~hósé~ rább~íts¿~]

[RV:]
[Ít váríés. Ít cóúld bé thósé téddý béárs kíllíñg thém. Bécáúsé ýóú kñów thósé rábbíts wíth thé réd éýés¿ Í lóvé áñímáls, dóñ’t gét mé wróñg, bút ýóú kñów thósé rábbíts wíth thé réd éýés¿ Ít scárés thé hólý gúácámólé óút óf mé. Í áíñ’t góññá líé, ít scárés thé cráp óút óf mé. Thé rábbíts wíth thé réd éýés¿ Thát’s scárý. Í tóók mý cháñcés wíth péttíñg á pítbúll óñ thé stréét móré tháñ óñcé, Í hávéñ’t bééñ áttáckéd bý óñé. Bút thé rábbíts wíth thé réd éýés¿ Wówéé. Í áíñ’t péttíñg óñé óf thósé. Ít wóúld bíté mý fíñgérs óff.]

[SC:]
[Áñd w~hát’s~ ýóúr~ próc~éss w~héñ ý~óú dr~áw th~ém¿]

[RV:]
[Í júst dráw thém, Í júst úsé thé máíñ cólórs, réd fór thé blóód, píñk ís fór thé éárs — ñó, wáít — píñk ís fór thé stómách áñd á púrplísh cólór fór thé éárs. Í úsé á hót glúé gúñ tó bríñg óút thé whískérs. Whéñ Í séé á rábbít wíth réd éýés, ít scárés thé cráp óút óf mé, Í dóñ’t kñów whý. Thé ñéxt tímé Í séé á rábbít, Í wíll léávé ít álóñé. Ás lóñg ás ít’s cóól wíth mé, Í ám cóól wíth ít. Bécáúsé Í hávé ÁDD áñd évérýthíñg — mý míñd, ít ñévér stóps prócéssíñg évérýthíñg. Líké Séptémbér 11th háppéñéd óñ á Túésdáý. Théré áré júst cértáíñ thíñgs thát Í cáñ’t fórgét. Í wás bórñ óñ á Thúrsdáý, Áúgúst 20, 1987 áñd Í stíll rémémbér thát Í wás bórñ óñ á Thúrsdáý. Áñd thé 1989 éárthqúáké, ýóú héárd ábóút thát óñé¿ Í wás twó ýéárs óld áñd Í rémémbér whéñ thát háppéñéd. Théré áré júst cértáíñ thíñgs Í cáñ’t fórgét, ít’s líké á gíft áñd á cúrsé.]

[SC:]
[Hów l~óñg h~ávé ý~óú bé~éñ wó~rkíñ~g óñ ý~óúr á~rt¿]

[RV:]
[Í wás dráwíñg ás á kíd. Í wás dráwíñg Sóñíc thé Hédgéhóg áñd stúff líké thát. Bút Í dídñ’t stárt cómíñg héré tíll líké ábóút álmóst ñíñé ýéárs. Í wás júst át hómé wíth mý léópárd géckó. Í wás júst át hómé wátchíñg TV pláýíñg PS2 wíth mý léópárd géckó óñ mý shóúldér. Í wás júst síttíñg théré wátchíñg TV wíth ñóthíñg tó dó áñd Í héárd ábóút thís plácé héré áñd Í stártéd thréé dáýs á wéék. Ñów Í gó héré fóúr dáýs á wéék.]

[SC:]
[Dó ýó~ú lík~é góí~ñg tó~ éxhí~bítí~óñs á~t Cré~átív~é Gró~wth ó~r át ó~útsí~dé gá~llér~íés¿~]

[RV:]
[Ýéáh~ Í dóñ~’t gó t~ó áll~ óf th~ém, jú~st cé~rtáí~ñ óñé~s. Í ál~wáýs~ sáý, í~f mý w~órk á~íñ’t í~ñ ít, Í~ dóñ’t~ cómé~.]

[SC:]
[Whát~ áré ý~óúr g~óáls~ fór ý~óúr á~rt¿]

[RV:]
[Í wáñt tó gó bíg, ýóú kñów, plátíñúm¿ Ñáh, júst tó séll, bút Í wóúld ñévér bé cócký íf Í wás rích bécáúsé thé móst móñéý Í évér hád, próbáblý wás ábóút óñé thóúsáñd, thréé áñd á hálf, fóúr ýéárs ágó héré. Bút Í ám ñót cócký wíth móñéý ór ñóthíñg líké thát. Ít’s líké Í ám góód át cértáíñ thíñgs, bút Í dóñ’t bé brággíñg ábóút ít.]

[SC:]
[Whát~ dó ýó~ú dó ó~útsí~dé óf~ thé s~túdí~ó¿]

[RV:]
[Í gó tó Cómíc Cóñ. Thé ñéxt Cómíc Cóñ Í ám góíñg tó ís Áúgúst óf thís ýéár. Í rémémbér thé fírst tímé Í wás théré ábóút thréé ór fóúr ýéárs ágó, Í wás théré fróm líké 9:40 íñ thé mórñíñg tó lítérállý 3:00pm. Í wálkéd áróúñd thé whólé dáý, ñévér díd sít dówñ. Whát háppéñéd lást ýéár wás, áll Í áté wás á crúmmý líttlé bág óf tráíl míx péáñúts. Thát’s áll Í hád. Í cólléct áctíóñ fígúrés. Líké, whéñ péóplé sáý Í’m tóó óld tó cólléct áctíóñ fígúrés — Í’m 31 — théý’ré próbáblý jéálóús bécáúsé théý áíñ’t gót thé móñéý líké Í dó. Bécáúsé Í’m 31 áñd Í próbáblý hávé 300 áctíóñ fígúrés.]

[SC:]
[Wów, t~hát’s~ ámáz~íñg. C~áñ ýó~ú tél~l mé á~ lítt~lé bí~t mór~é ábó~út ýó~úrsé~lf áñ~d hów~ ýóú g~réw ú~p¿]

[RV:]
[Í wás bórñ áñd ráíséd íñ Óákláñd. Ñévér kñéw whó mý dád wás, réál móm díéd whéñ Í wás 16 áñd Í cóúldñ’t crý bécáúsé Í ñévér lívéd wíth hér, Í wás ñévér clósé. Só mý máíñ fócús wás wátchíñg Spídérmáñ áñd cártóóñs íñ thé 1990s áñd théñ góíñg tó Cómíc Cóñ. Í úséd tó hávé á léópárd géckó, ñów Í hávé á béárdéd drágóñ, á búlldóg áñd á Ñéwfóúñdláñd.]

[SC:]
[Ít sé~éms l~íké ý~óú’ré~ á réá~l áñí~mál g~úý. Wh~át’s ý~óúr f~ávór~íté á~ñímá~l¿]

[RV:]
[Mý fávóríté réptílé wóúld bé á béárdéd drágóñ, stíll mý fávóríté réptílé. Í líké sñákés tóó. Áñý áñímáls, Í ám áll fór — áñý áñímáls. Í wás léárñíñg sóméthíñg thé óthér dáý — thát cátérpíllárs, Í thíñk ít wás íñ Áústrálíá — ñó, Lóñdóñ, thát cátérpíllárs cáñ áctúállý máké sílk líké spídérs áñd théý cáñ sílkéñ úp hóúsés áñd tréés áñd cárs áñd áll thát kíñd óf stúff. Á móñárch búttérflý cáñ flý 1,100 féét íñ thé áír. Áñ ármádílló’s shéll ís lítérállý préttý múch búllétpróóf, áñd théý cáñ áctúállý gívé péóplé léprósý. Í wás léárñíñg á lót óf stúff óñ thé áñímál shóws.]

[SC:]
[Ýóú’v~é tól~d mé á~ lót á~bóút~ ýóúr~ lízá~rd, wh~át áb~óút ý~óúr d~ógs¿~]

[RV:]
[Bóth mý dógs gét álóñg fíñé, bút thé búlldóg, Í áctúállý fóúñd hér fóúr ýéárs ágó bý thé bús stóp. Áñd Í cóúldñ’t léávé hér théré, áñd Í prómíséd mýsélf thát Í wásñ’t góññá bríñg hómé áñóthér dóg, bécáúsé Í hád á Póméráñíáñ, bút úñfórtúñátélý shé hád tó bé pút tó sléép bécáúsé shé képt hávíñg séízúrés. Só Í éñdéd úp bríñgíñg hómé thé búlldóg. Í wálk mý dógs. Í júst wálk, íf ít’s ráíñíñg, Í’m stíll wálkíñg. Í dóñ’t míñd wálkíñg, bécáúsé Í wálk évérýdáý fór áñ hóúr. Ýéáh, bécáúsé tódáý Í gót mý twó hóúr áñd fíftééñ míñúté wálk íñ tódáý. Íf ít’s hót, cóld, ráíñý, Í’m stíll wálkíñg. Ñów íf ít’s thúñdéríñg áñd líghtñíñg áñd háílíñg, Í áíñ’t crázý. Í ám crázý, bút Í dóñ’t gét strúck bý líghtñíñg. Í áíñ’t trýíñg tó gét strúck bý líghtñíñg. Í dóñ’t wáññá bé íñ á cómá fór síx móñths síttíñg óñ mý áss. Í wóúld míss á lót íñ síx móñths, Í wóúld bé míssíñg áll mý shóws, mý dóg wóúld bé míssíñg évérýthíñg.]

[Ít’s ú~ñ-Ámé~rícá~ñ ñót~ tó há~vé á p~ét. Év~érýb~ódý s~hóúl~d háv~é óñé~.]

[SC:]
[Thát~’s ríg~ht, Í h~éárd~ thát~ ýóú h~ávé r~éscú~éd á l~ót óf~ áñím~áls, t~éll m~é ábó~út th~át.]

[RV:]
[Ýéáh, thé smállést dóg Í évér sávéd, líké álmóst fóúr ýéárs ágó¿ Hér ñámé ís Clárá, óúr téáchér Mádý hás hér. Shé wás réál, réál, réál, réál smáll whéñ Í fóúñd hér, lémmé séé, thát wás ábóút álmóst fóúr ýéárs ágó. Shé wás próbáblý ñót évéñ bíggér tháñ mý shóé. Í fóúñd hér bý thé bús stóp áñd thát’s whéñ Í hád mý lóñg skátébóárd. Áñd Í cóúldñ’t léávé hér théré, shé wás wíth áñóthér dóg, só Í píckéd hér úp áñd bróúght hér óñ thé bús. Áñd whéñ Í skátébóárdéd héré, shé wás íñ mý báckpáck, bécáúsé Í ñévér réállý fáll, áñd théñ Í sáíd Mádý, Í gót sóméthíñg fór ýóú, só Í réáchéd íñ mý báckpáck áñd gót ít fór hér. Í hávé réscúéd ábóút fóúr ór fívé dógs tótál. Í ám góód wíth áñímáls. Í háté tó séé dógs róámíñg thé strééts. Évéñ thís pást Túésdáý Í wás wálkíñg hómé, théré’s thís óñé dóg áñd Í thóúght ít wás á bóý só Í ñáméd ít Hómébóý, bút Í júst fóúñd óút thís mórñíñg thát shé’s á gírl, só Í góttá cháñgé hér ñámé tó Hómégírl. Shé’s á chów míx. Whéñévér Í séé hér, Í álwáýs gívé hér fóód.]

[SC:]
[Dó ýó~ú évé~r brí~ñg ýó~úr pé~ts tó~ Créá~tívé~ Grów~th¿]

[RV:]
[Ñó. Wéll, mý lízárd ís áútístíc, hé dóésñ’t líké cháñgés. Hé’s óñlý úséd tó mé. Líké íf áñýbódý élsé trý tó hóld hím, hé géts kíñd óf spícý. Bút théñ íf Í hóld hím, hé’ll cómé chíll wíth mé fór líké thréé tó fóúr hóúrs. Í bé chíllíñg wíth hím. Í gót á thóúsáñd píctúrés óf hím. Ít’s úñ-Ámérícáñ ñót tó hávé á pét. Évérýbódý shóúld hávé óñé. Í gó tó PétSmárt. Mý móm sáýs shé’s állérgíc tó sñákés bút shé’s ñót, shé júst dóésñ’t líké sñákés. Só íf Í cóúld gét á sñáké, á lóñg tímé ágó, Í wóúld hávé, bút mý móm dóésñ’t líké sñákés.]

[SC:]
[Áñý l~ást w~órds~, Ráý¿~]

[RV:]
[Pátí~éñcé~ ís á v~últú~ré. Áñ~d, íf s~óméb~ódý t~élls~ ýóú ý~óú ár~é á hó~rríb~lé ár~tíst~ ór ýó~ú’ré t~óó ól~d tó d~ó thí~s ór t~hát, d~óñ’t l~ísté~ñ tó t~hém b~écáú~sé há~térs~ áré g~óññá~ háté~. Áñd á~s Stá~ñ Léé~ wóúl~d sáý~, “Éñóú~gh sá~íd.”]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

[Gábr~íélé~ Tíñt~í áñd~ Márt~óñ Cs~ókás~]

[Ácé H~ótél~ Lóñd~óñ] | [Márc~h 19, 2020]

["Rúíñ~s" bý G~ábrí~élé T~íñtí~ áñd M~ártó~ñ Csó~kás]

[Bódíés, múch líké thé péóplé whó hóúsé thém, áré vástlý dífféréñt. Hów wé úñdérstáñd thém, théñ, ís lárgélý dépéñdéñt óñ hów théý’ré shówñ tó ús. Phótógráphý — ór thé twó-díméñsíóñál réñdéríñgs wé éñcóúñtér úpóñ fírst blúsh — íñtródúcé ús tó thósé bódíés, bút óffér sóméthíñg élsé, tóó.]

[Júst~íñ St~ráús~s áñd~ áñót~hér t~ákíñ~g á sé~lfíé~]

Ace Hotel New York | [Márc~h 5, 2020]

[Júst~/Tálk~: Júst~íñ St~ráús~s wít~h Bráú~líó Á~mádó~]

[Bráúlíó Ámádó, désígñér & íllústrátór, cháts wíth lóñgtímé Ácé pál áñd légéñdárý Ñéw Ýórk Cítý DJ Jústíñ Stráúss fór thís édítíóñ óf Júst/Tálk ábóút brídgíñg púñk áñd éléctróñíc áésthétícs, hís mútáñt árt spácé SSHH, éxpéríméñtál wéírdñéss át Blóómbérg Búsíñésswéék áñd whát hé wóúld dó wíth óñé tríllíóñ dóllárs tómórrów.]

Justin Strauss posing with someone

Ace Hotel New York | January 22, 2020

Just/Talk: Justin Strauss with Aurélien Arbet

For this edition of Just/Talk, longtime Ace pal and legendary New York City DJ Justin Strauss chats with the French couturier Aurélien Arbert about tagging buildings in New York City in the early aughts, his multidisciplinary path, how "music is everywhere in what we do" and that iconic MTA x Keith Haring collection.