ícono de calendario

[Í LÓV~É ÝÓÚ~ LÍKÉ~ MÍRR~ÓRS D~Ó: CÓÝ~ÓTÉ P~ÁRK]

I LOVE YOU LIKE MIRRORS DO: COYOTE PARK promo

[“Ít’s ñ~ót óf~téñ ý~óú éñ~tér á~ músé~úm sp~ácé w~héré~ ýóú s~éé tr~áñs p~éópl~é dép~ícté~d bý t~ráñs~ péóp~lé,”] 

[Lós Á~ñgél~és bá~séd á~rtís~t Cóý~óté P~árk (h~é/thé~ý) ís b~úzzí~ñg wí~th éñ~érgý~, próc~éssí~ñg th~é réc~éñt ó~péñí~ñg óf~ Cóýó~té Pá~rk: Í L~óvé Ý~óú Lí~ké Mí~rrór~s Dó, t~héír~ éxhí~bítí~óñ óñ~ víéw~ thró~úgh J~úlý 2023 í~ñ Ñéw~ Ýórk~ Cítý~ át th~é Lés~líé-L~óhmá~ñ Mús~éúm ó~f Árt~.] 

[Á mírróréd íñstállátíóñ mééts víéwérs ás á párt óf thé éxhíbítíóñ áñd Párk ís próbíñg á lévél óf íñqúírý áróúñd thé éxpéríéñcé óf thát sélf-réfléctíóñ, “Whát dóés ít méáñ fór tráñs bípóc, hów ís ít fór áll óf ús, béíñg áblé tó ñót hávé áccéss tó spácés whéré óúr lóvé ís célébrátéd¿”]

[Íñtó~ Mé, Có~ýóté~ Párk~. Cóúr~tésý~ óf Lé~slíé~-Lóhm~áñ Mú~séúm~ óf Ár~t]

[“Ít wá~s só p~récí~óús g~óíñg~ báck~, dúrí~ñg th~é púb~líc ó~péñí~ñg,” ré~cáll~s Pár~k, “Séé~íñg c~óúpl~és ló~ókíñ~g át t~hé ím~ágés~ tógé~thér~ áñd b~éíñg~ réfl~écté~d.”] 

[Í LÓV~É ÝÓÚ~ LÍKÉ~ MÍRR~ÓRS D~Ó cóñ~véýs~ á lév~él óf~ ópéñ~ñéss~, sóft~ñéss~ áñd í~ñtím~ácý. C~óllá~bórá~tívé~ wórk~s féá~túrí~ñg á c~óñst~éllá~tíóñ~ óf Pá~rk’s c~lósé~st ch~óséñ~ fámí~lý, fr~íéñd~s áñd~ lóvé~rs dé~píct~éd íñ~ íñtí~máté~ mómé~ñts, s~élf-p~órtr~áíts~, áúdí~ó réc~órdí~ñgs.]

[“Hów d~ó Í — íñ~ áñ ár~t shó~w — útí~lízé~ thís~ téñd~ér mó~méñt~ tó dé~fý á w~órld~ thát~ dóés~ñ’t wá~ñt th~át tó~ éxís~t fór~ ús¿” P~árk á~sks.]

[Á 2Spírít, Íñdígéñóús (Ýúrók) Kóréáñ-Ámérícáñ tráñsgéñdér ártíst ráíséd íñ Háwáí’í, théý óftéñ dépíct íñtérpérsóñál rélátíóñshíps wíth théír kíñ íñ fólíágé áñd íñtéríór spácés. Útílízíñg sélf pórtráítúré ás á módé óf cóllábórátíóñ, Párks ímágés sháré móméñts wíth fríéñds áñd íñtímáté pártñérs. Párk’s práctícé céñtérs qúéér lóvé, cómmúñítý, áñd tráñs fútúrés.]

[Thé éxhíbít íñáúgúrátés thé Íñtérvéñtíóñs séríés át LLMÁ whích éñgágés qúéér ártísts áñd cúltúrál pródúcérs tó dívé íñtó LLMÁ’s éxtéñsívé cólléctíóñ áñd créátívélý préséñt théír réséárch, búíldíñg ñéw ñárrátívés áñd íñtérprétátíóñs fróm dívérsé súbjéctívítíés.]

[Sécr~ét Có~vé wí~th bó~ñés C~óýót~é Pár~k.
Cóú~rtés~ý óf L~éslí~é-Lóh~máñ M~úséú~m óf Á~rt]

[Thé séléctíóñ óf récórdéd áúdíó mémóríés éñtítléd “Áñ Ócéáñ óf Réfléctíóñs” féátúrés cóñtríbútíóñs fróm Párk’s ñétwórk óf clósé cóllábórátórs íñ lífé áñd lóvé, pláýíñg óvér á spárklíñg séáscápé. Réfráctíñg áñd réfléctíñg óñ fléétíñg móméñts, sháréd spácés áñd íñtímácý, théý óffér á séléctíóñ óf éxcérpts bélów íñ ádváñcé óf théír cóñvérsátíóñ óñ Fébrúárý 17 wíth Léslíé-Lóhmáñ Múséúm áñd Záckárý Drúckér át Ácé DTLÁ.]

[Éxcé~rpté~d fró~m  “Áñ Ó~céáñ~ óf Ré~fléc~tíóñ~s”, pár~t óf “C~óýót~é Pár~k: Í Ló~vé Ýó~ú Lík~é Mír~rórs~ Dó” óñ~ víéw~ Fébr~úárý~ 3 – Júlý~ 16, 2023 át Lé~slíé~-Lóhm~áñ Mú~séúm~ óf Ár~t.]

[Cúrá~téd b~ý Stá~mátí~ñá Gr~égór~ý, Héá~d Cúr~átór~ áñd D~íréc~tór ó~f Éxh~íbít~íóñs~ áñd C~óllé~ctíó~ñs]

[Ýóú b~ríñg~ á líg~ht íñ~tó th~ís wó~rld t~hát]

[Í jús~t wáñ~t mór~é óf.]

[Thér~é ís á~ rádí~áñcé~ thér~é]

[thát~ hás t~ó bé á~mplí~fíéd~.]

[Áñd Í~’vé ál~só ñó~tícé~d thé~ tréñ~d]

[wíth~ ýóú]

[tóó, t~hát é~vérý~ tímé~]

[wé’ré~ íñtí~máté~, séxú~ál,]

[whéñ~ wé’ré~ féél~íñg]

[líké~ óúr h~óñés~t, trú~thfú~l sél~vés,]

[wé’ré~ úsúá~llý c~óññé~ctéd~ wíth~ thé l~áñd.]

[Wé ús~úáll~ý shé~d fáb~rícs~,]

[shéd~ clót~híñg~.]

[Wé lé~t óúr~ skíñ~ glís~téñ.]

[Wé ál~lów t~hé sú~ñ tó b~léss~ ús]

[áñd k~íss ú~s]

[wíth~ théí~r ráý~s.]

[-HÉRC~ÚLÉS~]

[Ýóú f~éél h~éálí~ñg tó~ thés~é chí~ldhó~ód]

[vérs~íóñs~ óf mý~sélf~]

[áñd í~ñ mý t~ééñ ý~éárs~]

[whér~é Í fé~lt lí~ké ñó~ óñé c~óúld~]

[tóúc~h mý s~úrfá~cé]

[áñd k~ñów m~é fór~ hów Í~ sáw m~é.]

[Áñd ý~ét, ýó~ú rém~íñd m~é óf m~ý béá~útý]

[ás Í r~émíñ~d ýóú~ ýóúr~s.]

[Óñ á ñ~ákéd~, glís~téñí~ñg sá~ñd.]

[-Cóýó~té]

[Ít wá~s 2020 íñ B~róók~lýñ]

[whéñ~ Í wás~ fírs~t ábl~é]

[tó sé~é ýóú~r smí~lé áñ~d ábl~é tó w~ráp]

[mý ár~ms ár~óúñd~ ýóú f~ór th~é fír~st tí~mé.]

[Thóú~gh wé~ hádñ~’t mét~ íñ pé~rsóñ~ béfó~ré,]

[ít wá~s ás í~f Í wá~s rét~úrñí~ñg]

[tó á s~ácré~d móñ~úméñ~t, á fó~rm]

[thát~ Í kñó~w Í’d f~élt l~óvé f~ór bé~fóré~.]

[Ýóú á~ré lí~ké á s~ílk]

[sháw~ dráp~éd ár~óúñd~ mý bó~dý.]

[Mý ñé~rvóú~s sýs~tém. M~ý héá~rt.]

[Í lóv~é ýóú~, Cóýó~té.]

[–Ém]

[Ém. Ít~ wás l~áté Á~úgús~t,]

[áñd w~é wér~é óñ ó~úr lí~ttlé~ fárm~hóús~é]

[íñ Có~lórá~dó.]

[Áñd ý~óú wé~ré íñ~ thé k~ítch~éñ,]

[shír~tlés~s, mák~íñg b~réák~fást~ fór ú~s.]

[Ýóú l~óóké~d só á~t péá~cé.]

[Áñd t~hís í~s thí~s plá~cé]

[thát~ wás j~úst ó~úr hó~mé fó~r thé~ ñígh~t.]

[Ít fé~lt lí~ké só~mépl~ácé]

[thát~ wé có~úld h~ídé í~ñ thé~ córñ~ér]

[óf th~é wór~ld tó~géth~ér fó~r sóm~é péá~cé]

[áñd q~úíét~, óñlý~ fór í~t tó b~é mór~ñíñg~.]

[–Cóýó~té ]

[Béíñ~g wít~h ýóú~ álsó~]

[máké~s mé]

[féél~ thé s~pírí~túál~]

[ñátú~ré]

[óf mý~ géñd~ér éx~prés~síóñ~.]

[Béíñ~g wít~h ýóú~ hélp~s mé r~émém~bér t~hát]

[mý gé~ñdér~ éxpr~éssí~óñ]

[ís sá~créd~ áñd á~ñcés~trál~.]

[-KÉ’ RÓ~Ñ]

[Ké’Ró~ñ Mót~íóñ 1 C~óýót~é Pár~k. Cóú~rtés~ý óf L~éslí~é-Lóh~máñ M~úséú~m óf Á~rt]

[Í stí~ll th~íñk á~bóút~ ýóúr~ óffé~ríñg~s]

[tó th~é ócé~áñ.]

[Ýóú d~áñcí~ñg fó~r hér~ líké~ á líg~ht]

[rípp~líñg~ ácró~ss th~é súr~fácé~.]

[Í álw~áýs f~éél c~álm á~róúñ~d ýóú~.]

[Thé w~áý Í f~éél]

[whéñ~ Í séé~ thé s~úñ gl~ímmé~r.]

[-CÓÝÓ~TÉ]

[Ýóú t~óld m~é thé~ tímé~]

[zóñé~ íñ ýó~úr hé~árt w~ás th~é tím~é zóñ~é]

[thát~ Í wás~ íñ.]

[Ýét ý~óúr b~ódý w~ás íñ~ thé l~áñd]

[óf ýó~úr ch~íldh~óód.]

[Thé w~órds~ ýóú w~róté~ tó mé~ fíll~éd mé~ úp]

[wíth~ só mú~ch ém~ótíó~ñ]

[thát~ Í érú~ptéd~ íñ té~árs.]

[Wórd~s háv~é ñév~ér má~dé mé~ crý b~éfór~é.]

[Thé l~áñd, t~hé tí~mé,]

[áñd t~hé óc~éáñ b~étwé~éñ ús~]

[óñlý~ máké~ thís~ lóvé~ wídé~r.]

[Óúr w~órld~s bíg~gér]

[áñd t~hé tí~mé wé~ gét t~ó kñó~w éác~h óth~ér]

[évéñ~ móré~ áñcí~éñt.]

[bóñé~s]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | August 12, 2023

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ. Sóñél Brésláv, Díréctór óf Fáírs áñd Édítíóñs fór Príñtéd Máttér Íñc. shárés á chéát shéét óf 5 Thíñgs tó kñów ábóút thís ýéár’s LÁÁBF.]

two people laughing and smiling

Ace Hotel New Orleans | April 27, 2023

PLANETS ALIGN: SIX OF SATURNS WITH TEEDRA MOSES & THE ARTIST JADE

Six of Saturns is our annual ode to the sounds, visions and fabled collaborative spirit of the Crescent City. For two weeks during the New Orleans Jazz & Heritage Festival we gather to revel in the beats of the bayou, its musical legacy and commune with stage legends + artists of every feather. No two artists could be more reflective of this spirit than Nola born Teedra Moses and The Artist Jade who share the stage on SoS’s inaugural weekend.

colorful mural

Ace Hotel Palm Springs | April 20, 2023

IN BLOOM WITH KIM SIELBECK

Time for tradition. Our annual celebration of kaleidoscopic sound brings a new artist out each year to transform the Commune wall at Ace Hotel Palm Springs during Coachella. This year for Desert Gold, Antelope Valley-based artist Kim Sielbeck graces us with her psychedelic masterpiece “Superbloom” and offers illumination into the optimum desert trip.